Mis muutub töö- ja puhkeaja reeglites ja digimeeriku kasutamises?

05.07.2017

Mis muutub töö- ja puhkeaja reeglites ja digimeeriku kasutamises?

31. mail 2017 esitles Euroopa Komisjon muudatuste eelnõud veondus-sektoris. Nn maanteepaketis esitletud meie jaoks olulisemad punktid puudutavad töö- ja puhkeaja reegleid ning digimeeriku kasutamist.

Muudatuste eelnõu sisuline info on ka juba kättesaadav eesti keeles. Allpool teen kokkuvõtte olulisematest muudatustest koos kommentaaridega.

TÄHELEPANU: Tegemist on alles muudatuste ettepanekutega, mis ei ole veel seadusega jõustunud! Seega allolevad reeglite muudatused ei ole praegu kehtivad. Orienteeruv kehtima hakkamise aeg on alles ca 2020-21!

PUHKEAJA REEGLI MUUDATUSED

Praeguseid sõidu- ja puhkeaja reegleid peetakse üldiselt õigeks ja vajalikuks liiklusohutuse tagamisel. See tähendab, et sõiduaeg ei pikene ning puhkeaeg ei lühene. Autojuhi tööaja paindlikumaks muutmiseks muutuvad aga mõned reeglid, eriti mis puudutavad iganädalasi puhkeperioode. Reegleid täpsustatakse kontrolli tõhustamise seisukohalt.

 • Juht peab nelja nädala jooksul kasutama vähemalt kaht regulaarset ja kaht lühendatud iganädalast puhkeperioodi. Praegu on reegel, et peab võtma vähemalt ühe regulaarse ja ühe lühendatud puhkeperioodi mistahes kahe järjestikuse nädala jooksul.

Sisu: „6. Iga nelja järjestikuse nädala jooksul peab juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:

 • a) neli regulaarset iganädalast puhkeperioodi (45 h) või
 • b) kaks vähemalt 45-tunnist regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja kaks vähemalt 24-tunnist lühendatud iganädalast puhkeperioodi.” 
 • Lühendatud iganädalaste puhkeperioodide kompensatsioon tuleb teha vaid koos 45-tunnise puhkeperioodiga praeguse vähemalt 9-tunnise puhkeperioodi asemel.

Sisu: „7. Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, järgneb või eelneb vahetult vähemalt 45-tunnisele regulaarsele iganädalasele puhkeperioodile.”

 • Juhil peab olema võimalus kord kolme nädala jooksul kodus käia.

Sisu: „8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 45-tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest.”

Kommentaar: tänu nendele muudatustele peaksid autojuhid saama kokkuleppel tööandjaga korraldada oma iganädalasi puhkeperioode paindlikumalt. Praktikas tähendab see seda, et hõlpsalt on võimalik planeerida kolmenädalasi marsruute (erijuhtudel koguni neljanädalasi), ilma et sõiduki kabiinis oleks vaja võtta 45-tunnine iganädalane puhkeperiood. Üle 45tunniste puhkeperioodide kompensatsioonina võtmise vajadus muudab nende sõidu ajal võtmise ebasoodsaks. Tänu nendele muudatustele loodetakse, et hakatakse iganädalasi regulaarseid puhkeperioode koos kompensatsiooniga kavandama juhi elukohas.

 • Täpsustatakse üle 45-tunniste iganädalaste puhkeperioodide võtmise keeldu sõiduki kabiinis.

Selline keeld tuleneb määruse nr 561/2006 sätetest, kuid tänu artikli 8 sisu muudatustele ja vaid 45-tunniste puhkeperioodidega koos kompensatsiooni võtmise kehtestamisele on kontrolliteenistustel seda palju lihtsam täide viia.

Sisu: „8a. Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45-tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas majutuskohas, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid”.

MUUD MÄÄRUSE NR 561/2006 MUUDATUSED

Autojuht ja koolitaja Lenno Põder puhkamas laeval sõidul Travemündest Ventspilsi

 • Laevale peale- ja mahasõiduks saab katkestada ka lühendatud iganädalast puhkeaega (24-44:59 h) – praegu võib katkestuse teha ainult regulaarsel ööpäevasel puhkeajal (11 h või 3 h + 9 h). See muudatus peaks olema küll meie Eesti autojuhtidele ja firmadele meelepärane. Tegin ka ise ettepaneku EL-ile, et laevaerandit võiks kasutada ka 24 ja 45 ajal, kuid hea seegi, et 24 ajal seda tegema saab hakata.
 • Täpsustus: kahe juhiga veo puhul võib teha 45-minutilise vaheaja sõites – praegu on see kirjas Euroopa Komisjoni suunistes, aga selle sätte sisseviimine määruses nr 561/2006 sõnastusse võimaldab vältida seniseid arusaamatusi, nagu siis, kui Prantsusmaa kontrolliteenistused ei pidanud 2016. aastal sellest suunisest enam kui pool aastat kinni. Vaata siit sellekohast artiklit…
 • Kaupade mitteäriline vedu (tonnaažipiiranguteta) jäetakse määruse nr 561/2006 kohaldamisalast välja. Kehtestatakse järgmiste vedude mõiste: „r) „mitteäriline vedu – mis tahes autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada tasu ja mis ei too kaasa tulu.”

SÕIDUMEERIKUTE KASUTAMISE MUUDATUSED

Algusriigi sisestamine digitaalses sõidumeerikus

 • Juht on kohustatud tegema lisakande digimeerikusse peatuskohas pärast riigipiiri ületamist.

Sisu: „7. Sobivasse peatuskohta jõudes sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri. (…)”

 • Toimub muudatus „nutisõidumeerikutes” (kohustuslik alates 15.06.2019 valmistatud sõidukitele), kus nähakse ette automaatne asukoha registreerimine ka riigipiiri ületamisel.

Sisu: „– iga kolme tunni summeeritud sõiduaja möödumine ja iga kord, kui sõiduk ületab riigipiiri;”.

Nende muudatuste sisseviimine hõlbustab kontrollijatel märkimisväärselt teiste „mobiilsuspaketist” tulenevate sätete täitmist, mh töötasu miinimummäära väljamaksmist välismaal töötamise eest ja kabotaažvedude tingimuste kontrollimist

Kokkuvõte

Kavandatud muudatusi soovitakse seadustesse hakata sissekirjutama juba lähikuudel. Seadusandlike toimingute täpsed tähtajad ei ole teada, kuid 19. juunil ütles volinik Violeta Bulc transpordikomisjoni istungil, et Euroopa Komisjon soovib lõpetada kõik tööd „mobiilsuspaketi” kallal 2019. aasta juuliks. Volinik sõnas ka, et ELi Nõukogu on mobiilsuspaketi arutamiseks kavandanud juba 24 istungit ja esimest eelnõud (komisjoni hinnangul) tahetakse esitleda 2017. aasta novembris.

Nimetatud sätete seadusandliku algatuse täielik sisu on kättesaadav siit. Eelnõu kallal toimuvate tööde raames võivad üksikud sätted muutuda.

Hoian muudatusel ja uutel seadustel silma peal ja kohe, kui midagi peaks ilmuma, annan teada.

Vaata ka:

Allikas: Euroopa Liit, TachoScan.

 

Lugupidamisega