ADR täiendkoolitus põhikoolituse baasil

ADR täiendkoolituse saad läbida, kui Sinu kehtiv ADR tunnistus hakkab aeguma.

Täiendkoolituse saad läbida ka kahe aasta jooksul pärast kehtivuse lõppu.

Kui möödas on rohkem kui 2 aastat, siis tuleb teha uuesti põhikoolitus.

NB! Täiendkoolitusele võib tulla juba 1 aasta enne seda, kui tunnistus lõpeb. Sel juhul hakkab uus tunnistus kehtima vana tunnistuse lõppemise hetkest.

Autoserdis saad läbida nii tükiveo-, paakauto, radioaktiivse aine kui ka lõhkeaine ADR koolitust.

Koolitused toimuvad iga kuu Tallinnas ja ka mujalgi Eestis. 

Koolitame eesti ja vene keeles. 

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Autosert pakub Teile Eesti professionaalseimat ADR koolitust. Koolitame klass 1-9 – kõike ADR liike. 

Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud Transpordiametis sellekohase eksami, kehtib uus tunnistus eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat.

ADR koolituse pikkus sõltub sellest, milliseid koolitusi Sa vajad.
 • Täiendkoolitus kestab 2 päeva (9h)
 • Paakidesveo koolitus 1 päev (6h)
 • Radioaktiivsete ainete erikoolitus 1 päev (4h)
 • Lõhkeaine erikoolitus 1 päev (4h)
ADR klassid on järgnevad:
 • Klass 1: Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed (erikoolitus)
 • Klass 2: Gaasid 
 • Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud 
 • Klass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained 
 • Klass 4.2: Isesüttivad ained 
 • Klass 4.3: Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase 
 • Klass 5.1: Oksüdeerivad ained 
 • Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid 
 • Klass 6.1: Mürgised ained 
 • Klass 6.2: Nakkusohtlikud ained 
 • Klass 7: Radioaktiivne materjal (erikoolitus)
 • Klass 8: Sööbivad ained 
 • Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed 

Eksam: 

 • ADR koolituse eksam tehakse Transpordiametis. 
 • Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant.
 • Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. 
 • Eksami aja ja koha määrab Transpordiamet isiku eksamile registreerimisel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab:

 • Ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid
 • Klasse ja põhilisi ohuliike
 • Keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel
 • Eri liiki ohtude ärahoidmise ohutusabinõusid
 • Ohumärgiseid ja ohu tähistamise viise
 • Autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtlike veoste veol
 • Liitkoorma veo keelde samal sõidukil või konteineris
 • Tsiviilvastutust
 • Teavet mitmeliigilise veo kohta
 • Pakendatud veose kinnitamise nõudeid
 • Kuidas tegutseda tunnelites
 • Veoühiku ja meeskonnaliikme varustust
 • Veo turvalisuse jälgimise võimalusi
 • Esmaabi võtteid

PDF ADR paakauto täiendkoolituse õppekava

PDF ADR täiendkoolituse õppekava

PDF ADR radioaktiivsete ainete täiendkoolituse õppekava

PDF ADR lõhkeainete täiendkoolituse õppekava

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
09:00-17:00
09.00 –09.45 ADR veoste klassifitseerimine ja klasside tutvustus
09.45–10.30 Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud (tegutsemine tulekahju korral)
10.30–10.45 Paus
10.45–11.30 Ohutusabinõud ja esmaabi
11.30–12.15 Veoühiku ja meeskonnaliikme varustus, nõuded veole ja meeskonnale
12.15–13.15 Lõuna
13.15–13.45 Ohutusjuhend, autojuhi ADR kohased kirjalikud juhised
13.45–14.45 Veodokumendid, transpordi tingimused, peale- ja mahalaadimised, koorma kinnitamine (transpordisätted), liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris
14.45–15.00 Paus
15.15–15.45 Ohtlike ainete veotee planeerimine ja tunnelid,
15.45–16.30 ADR veo erisused
2. päev
09:00-17:00
9.00–9.30 Ohtlike jäätmete vedu
9.30–10.30 ADR täiendkoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs
3. päev
09:00-17:00
PAAKKOOLITUSE TÄIENDKOOLITUS

09.00–09.30 Paakide erinevused (kütuse ja kemikaalipaagid, gaasipaagid)
09.30–10.30 Paakide dekodeerimine, paaksõidukite/paakkonteinerite tehniliste seadmete otstarve ja kasutamisviisid
10.30–10.45 Paus
10.45–12.15 Ettevaatusabinõud erinevate ainete peale ja mahalaadimiseks, veodokumentatsioon
12.15–13.15 Lõuna
13.15–14.00 Täiendavad nõuded sõidukile, elektriseadmed, aku, kabiin, kütusemahutid, summuti, sõiduki aeglustisüsteem, leeksoojendi, pidurid jne
14.00–14.45 Veovahendite markeerimine, paakide tähistamine ja märgistamine, ohu tunnusnumbrite tähendus
14.45–15.00 Paus
15.00–15.15 Isikukaitsevahendid
15.15–15.45 Paakide täitmine, lähetamine ja veodokumendid, veos osalejad ja nende üldised ohutusalased kohustused,
15.45–16.00 Paakide ja paakkonteinerite puhastamine
16.00–16.30 ADR paakkoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs

ADR täiendkoolitus põhikoolituse baasil Paketid ja hinnad

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Vali TÄIENDKOOLITUS, kui Sul on olnud vastav ADR tunnistus, kuid see hakkab aeguma/on aegunud vähem kui kaks aastat.

Lisavalikutest vali BAASKOOLITUS, kui soovid mõnd täiendavat ADRi, mida Sul veel ei ole

ADR täiendkoolitus baaskoolituse baasil
200 € + km
ADR baasi ja paagi täiendkoolitus
250 € + km

ADR paakidesvedu BAASKOOLITUS
150 € + km
ADR lõhkeainete BAASKOOLITUS
250 € + km
ADR radioaktiivste ainete BAASKOOLITUS
250 € + km
ADR lõhkeainete TÄIENDKOOLITUS
170 € + km
ADR radioaktiivste ainete TÄIENDKOOLITUS
170 € + km