Veoseohutus

Oleme viimastel aastatel aktiivselt tegelenud koormate kinnitamise ehk veoseohutuse arendamisega Eestis.

Tahame selle koolitusvaldkonna viia täiesti uuele tasemele. Selleks on meie koolitajad Priit Lilleorg ja Lenno Põder ennast arendanud Eestis ja Saksamaal parimate ekspertide juures ning 2017 aasta suvel soetasime õppe praktiliseks läbiviimiseks spetsiaalse veoseohutuse õppehaagise.

Nüüd tahame omandatud teadmised edasi anda võimalikult paljudele kutselistele veoautojuhtidele, veokorraldajatele, kaubasaatjatele, firmajuhtidele ja seda lihtsalt ning arusaadavalt.

Pakume ühe- kuni kahepäevaseid veoseohutuse koolitusi ja firmasiseseid spetsiaalseid koolitusi, mis on ettevalmistatud ja kujundatud firmaspetsiifika järgi.

Koolitust on võimalik korraldada teie valitud kohas üle Eesti. Võtke meiega ühendust

Koolituste sisu baseerub Euroopa standardile EN 12195-1:2010 ning IRU veoseohutuse suunistele (vaata siit).

Oleme võimelised koolitusi kvaliteetselt läbi viima eesti, vene ja inglise keeles. 

Lisainfo: Andres Uutma (+3725044254 / andres.uutma@autosert.ee)

Meie koolitused on suunatud kõikidele osapooltele transpordiahelas, et kavandada, teostada, jälgida või kontrollida kaubavedu maanteel eesmärgiga saavutada tõhus, ohutu ja säästlik veokorraldus kõigile kaupadele, mis liiguvad maanteel.

Mis on veoseohutus?

Veoprotsessil tuleb vältida veoste ja nende osade libisemist, ümberpaiskumist ja rullumist mistahes suunas ning samuti vibratsiooni tekkimist. Seda saab takistada tõkestamise, sidumise ja / või hõõrdumise suurendamise abil. Seega on eesmärgiks kaitsta protsessis kaasatud inimesi, kes on seotud peale- ja mahalaadimise ning sõiduki juhtimisega, samuti teisi liiklejaid, jalakäijaid, veoseid ja sõidukeid.

Saadetised tuleb sõidukile paigutada nii, et nad ei vigastaks inimesi, ei põhjustaks sõiduki ebastabiilsust veo ajal, ei nihkuks ega liiguks veovahendi lastiruumis ega kukuks sõidukist välja.

Vastutus ja kvalifikatsioon

Laadimise, planeerimise ja järelevalve eest vastutavad isikud peavad olema täielikult kursis veoseohutuse kõigi tehniliste, õiguslike ja kaubanduslike nõuetega ja suutma hinnata selle loomupäraseid riske. Nad peavad tundma terminoloogiat tõhusaks suhtlemiseks kaubasaatjate, vedajate, ekspediitorite ja laadijatega.

Laadimisega tegelevaid töötajaid tuleb koolitada selle töö tegemiseks ja nad peavad mõistma vastavat terminoloogiat. Nad peavad olema teadlikud laadimistööga kaasnevatest riskidest.

Laadimise planeerimise ja järelevalve eest vastutavad isikud ja samuti töötajad, kes vastutavad tegeliku laadimise ja veoste kinnitamise eest, peavad saama vastava koolituse ning teabe. 

Ettevõtte juhtkond, kus veoühikuid laaditakse ja kinnitatakse, on kohustatud tagama, et kõik töötajad, kes tegelevad laadimise või selle juhendamisega on nõuetekohaselt koolitatud ja omavad vastavat kvalifikatsiooni, mis vastab neile määratud ülesannetele ja kohustustele.

Koolitus

Kõik töötajad peavad saama ohutu laadimise ja veoseohutuse tavade kohta juhendid, teavituse ja koolituse, mis on vastavuses nende töökohustuste täitmisega. Koolitus peaks olema kavandatud nii, et antakse hinnang veoühikutesse halvasti laaditud ja kinnitatud koormate tagajärgedele, juriidiliste nõuete suurusjärkudele ja jõududele, mis mõjuvad koormatele maantee-, raudtee- ja mereveo ajal, samuti laadimise ja veoste kinnitamise aluspõhimõtete kohta.

Kõik töötajad peavad saama üksikasjaliku koolituse nende vedude, laadimise ja veoste kinnitamise erinõuetest, mida on vaja kohaldada nende töötamisel konkreetses ettevõttes ja keskkonnas. sellisele koolitusele peab järgnema piisav aeg praktikas kogenud spetsialisti juures.

Pädevuse kontroll

Iga isiku kompetentsi võimalike tööülesannete täitmiseks, millega kaasneb kaupade laadimine veoõhikutesse ja nende kinnitamine, tuleb kontrollida. Vajadusel suunata töötajad sobivale koolitusele. See võib tähendada jätkuõpet, mida peetakse vajalikuks tegevusvaldkonda reguleeriva ametiasutuse poolt.

Koolituse sisu (näidis)

Koormate kinnitamise õiguslikud alused, vastutus
Koormate kinnitamise füüsikalised alused, liikumisel tekkivad jõud
Koormate liikumisel tekkivad riskid: libisemine, ümberkukkumine, vibratsioon – ja nende maandamine
Sõiduki ja haagise tehnoloogia, konstruktsiooni tugevus, veose jaotus
Kinnitusrihmade standard
Koorma kinnitamise viisid
Vajaliku kinnitusjõu väljaarvutamine – lihtne meetod autojuhile
Pealtsidumine – arvutamine ja kasutamine
Diagonaalsidumine – arvutamine ja kasutamine
Kinnitusvahendite ja meetodite valik ja rakendamine
Rihmade seisu hindamine
Pakkimise markeerimise ja transportimise eeskirjad
Praktilised ülesanded ja liikumiskatsed

Õpiväljundid

  • Koolitusel osalejad õpivad koormarihmade ja muude enamlevinud kinnitusvahendite kasutamist ja kinnitusjõudude arvutamist.
  • Pädeva isikuna on osaleja – piisava praktilise kogemuse omandamisel – võimeline hindama koormarihmade ja abivahendite seisundit ning kinnitusviiside õigsust.
  • Samuti on osaleja võimeline läbi viima koormakinnitusvahendite kontrolle, lähtudes kehtivatest reeglitest ja nõuetest.
  • Osaleja saab aru koorma liikumise ajal mõjuvatest jõududest ning oskab kasutada nende jõudude kinnihoidmiseks kõige paremaid kinnitusmeetodeid.