Reguleerija IV pädevus

Koolitus tuleb läbida suurt või rasket veost saatval isikul, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud.

Pakume:

 • Reguleerija IV pädevuse esmast koolitust (4 päeva)
 • Reguleerija IV pädevuse täiendkoolitust (2 päeva)

Koolitusel osalemise tingimused:

 • vanus vähemalt 18-aastat;
 • peab omama vähemalt CE-kategooria autorongi juhtimisõigust.

Pädevustunnistus kehtib 5 aastat. 

Enne kehtivusaja lõppu saab pädevuse pikendamiseks läbida täiendkoolituse, pärast kehtivusaja lõppemist tuleb aga osaleda esmasel koolitusel.

IV pädevuskoolituse läbimine ja teadmiste kontrolli sooritamine annab õiguse liiklust reguleerida ka järgnevatel juhtudel:

 • kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral;
 • päästeteenistuja ja vabatahtlik päästja;
 • looduskaitsetöötaja kaitsealal looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel;
 • riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel;
 • raudteetöötaja raudteeülesõidukohal;
 • parvüleveo korraldaja sadamas;
 • parkimise korraldaja parklas; 
 • teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud;
 • kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel;
 • NB! Pädevus EI LAIENE lasterühma saatjale laste ohutuse tagamisel.

Koolituse praktiline õpe toimub reaalsetes liiklustingimustes lektori vahetul juhendamisel.

Koolitus lõpeb koolieksamiga.

IV pädevuse esmane koolitus. Maht: 30 tundi (4 päeva)

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus (2 tundi)
- reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
- reguleerija ülesanded
- kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, sealhulgas raadiosaatjate kasutamine
- ohud liikluses
- reguleerija turvalisus

Reguleerija käitumine ja suhtlemine (1 tund)
- hea reguleerija isikuomadused
- suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades
- konfliktide ennetamine ja lahendamine
- suhtlemine objektil töötavate inimestega

Reguleerimine (8 tundi- praktika)
- reguleerija märguanded
- ettevalmistus reguleerimiseks
- reguleerimiskoha valik
- liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel
- liikluse reguleerimine ristmikul
- liikluse reguleerimine teeületusel
- liikluse reguleerimine eriolukordades
- tegevus liiklusõnnetuse korral

Liikluskorralduse nõuded teetöödel (2 tundi)
- erinevad liikluskorraldusvahendid ja nende kasutamine
- liikluskorraldusskeemide lugemine
- liikluskorralduse muutmine

Suure/raske veose saatmine (6 tundi teooriat +8 tundi praktikat)
- suure/raske veose saatmist reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
- marsruudi määratlemine
- veoloa taotlemine
- suure/raske veose saatja erivarustus
- saateautode varustus
- suurt/rasket veost vedava veoki varustus
- nõuded suurt/rasket veost vedavale veokile
- suure/raske veose tähistamine
- suure/raske veose saatmisega kaasnevad ohud
- saateauto liikumine ja kaasliiklejate ohutuse tagamine
- suure/raske veose vedamisega kaasnev vastutus
- suure/raske veose saatmine eriolukorras

IV pädevuse täiendkoolitus. Maht: 12 tundi (2 päeva)

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus (1 tund)
- reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
- kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus
- ohud liikluses
- reguleerija turvalisus

Reguleerija käitumine ja suhtlemine (1 tund)
- suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades
- konfliktide ennetamine ja lahendamine
- suhtlemine objektil töötavate inimestega

Reguleerimine (2 tundi teooriat + 6 tundi praktikat)
- reguleerija märguanded
- ettevalmistus reguleerimiseks
- reguleerimiskoha valik
- liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel
- liikluse reguleerimine ristmikul
- liikluse reguleerimine teeületusel
- liikluse reguleerimine eriolukordades
- tegevus liiklusõnnetuse korral

Suure/raske veose saatmine (2 tundi)
- suure/raske veose saatmist reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
- veoloa taotlemine
- suure/raske veose saatja erivarustus
- saateautode varustus
- suure/raske veose tähistamine
- suure/raske veose saatmisega kaasnevad ohud
- saateauto liikumine ja kaasliiklejate ohutuse tagamine

Õpiväljundid

Reguleerija koolituse eesmärgiks on:

 • teadmiste andmine liikluse reguleerimist käsitlevatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja varustusest,
 • reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest
 • praktiliste oskuste andmine liikluse reguleerimiseks „Liiklusseaduse” § 8 lõikes 1 loetletud juhtudel.

Koolituse läbinud reguleerija:

 • tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
 •  oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
 • tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija IV pädevus Paketid ja hinnad

Baaskoolitus
400 € + km
Täiendkoolitus
200 € + km