Mobiilsuspakett – autovedude muudatused Euroopas

13.06.2017

Mobiilsuspakett – autovedude muudatused Euroopas

31. mai 2017 on Euroopa transpordisektori jaoks tähtis kuupäev – Euroopa Komisjon esitas kaheksa peamist seadusandlikku muudatust, mille põhirõhk on autoveol. Tähtsaimad neist on:

  • Autojuhtide miinimumpalk
  • Sõidu- ja puhkeaja määruste lihtsustamine
  • Kabotaažveo eeskirjade muutmine
  • Nn variettevõtete vastu võitlemine
  • Transpordisektori professionaalsemaks muutmine alla 3,5 tonniste sõidukite puhul

Autojuhi miinimumpalk

Rahvusvahelise autoveoga tegelevaid ettevõtteid ootavad ees suured muudatused. Miinimumpalga maksmist juhtidele erinevates riikides hakatakse korraldama Euroopa Liidu määruste tasandil. Jätkatakse tegevustega, mis tagavad võrdse palga võrdse töö eest.
Erilist tähelepanu osutati asjaolule, et ainult mõned liikmesriigid on hakanud rakendama lähetuse puhul kehtivaid eeskirju autoveosektoris. Uued eeskirjad hakkavad aga kehtima kõigile Euroopa Liidu riikidele.

Esimene küsimus: millal tuleb miinimumpalka maksta?

Autojuhti käsitletakse kui lähetatud töötajat ehk talle tuleb maksta miinimumpalka selle riigi määruste kohaselt, kus ta parasjagu tööd teeb, kui:

  • juht teostab kabotaažvedu (alates esimesest päevast)
  • juht viibib riigis vähemalt kolm päeva ühe kuu jooksul 

See tähendab, et isegi kui juht sõidab riigist ainult läbi (ilma peale- või mahalaadimiseta), peab tööandja maksma juhile selles riigis kehtestatud miinimumpalka, kui juht viibib riigis vähemalt kolm päeva ühe kuu jooksul.

Teine küsimus: mis saab haldusülesannetest – bürokraatiast?

Euroopa Komisjon tahab ettevõtete jaoks lihtsustada tasude ja miinimumpalga kontrolliga seotud haldusnõuete täitmist peamiselt alljärgneva abil:

  • tühistada nõude määrata riigi territooriumile esindaja
  • säilitada vajalikke dokumente elektroonilisel kujul 

Teisalt hakkavad juhid märkima sõidumeerikutesse piiri ületamisi, et muuta kontrollid tõhusamaks – kõigepealt tuleb seda teha käsitsi ja hiljem teeb seda sõidumeerikusse paigaldatud GPS.

Sõidu- ja puhkeaja määruste lihtsustamine

Mobiilsuspaketi kohaselt muutuvad ka iganädalasi puhkeperioode puudutavad eeskirjad. Tuleb aga rõhutada, et praegu kehtivad sõidu- ja puhkeaja normid on õiged ning liiklusohutuse tagamiseks vajalikud. See tähendab, et sõiduaega ei suurendata ning puhkeaega ei vähendata.
Muudatused hõlmavad iganädalasele puhkeajale kehtivate eeskirjade rakendamist viisil, mis võimaldab juhtidel veeta rohkem aega kodus ja vähem aega teel. See on kasulik ka veoettevõtetele, kuna suurendab tööaja paindlikkust – juhid saavad teel olles puhata iga nädal lühema perioodi vältel.

Tuleb aga märkida, et iganädalase puhkeperioodi ajal tuleb juhile tagada majutusvõimalused sõidukikabiinist väljaspool. Siinkohal muudetakse eeskirjad täpsemaks. Juba praegu näevad määrused seda ette, aga igas riigis seda ei rakendata.

Kabotaažveo eeskirjade muutmine

Praegused määrused lubavad teostada kabotaažvedu seitsme päeva jooksul, aga selle aja jooksul ei tohi teostada rohkem kui kolm vedu. Uued määrused lubavad teostada kabotaažvedu viie päeva jooksul, aga vedude arv ei ole piiratud. Seda on kergem rakendada ja vähendab tühja sõidukiga teostatud sõite, mis omakorda säästab kütust.

Nn variettevõtete vastu võitlemine

Variettevõtteid luuakse juriidilistest kohustustest kõrvale hiilimiseks sellistes valdkondades nagu maksustamine, sotsiaalkindlustus ja palgad. Selline tegevus on küll ebaseaduslik, aga jääb tihti täitevasutuste poolt märkamata. Uute eeskirjadega nähakse ette selgemad kriteeriumid selliste ettevõtetega tegelemiseks, nt koostöö tugevdamine eri liikmesriikide vahel.

Kas plaanitud muudatused puudutavad ka transporti sõidukitega, mis kaaluvad kuni 3,5 tonni?

Samuti on täpsustatud küsimust, kas sõidumeerikud paigaldatakse ka kuni 3,5 tonni kaaluvatesse sõidukitesse – see kohustus ei kehti neile sõidukitele. Siiski plaanitakse kohaldada EL-i autoveo määruseid autovedudele kuni 3,5 tonni kaaluvate sõidukitega.

Transpordituru eeldatav suurenemine

Komisjoni hinnangul suureneb autoveoturg 2050. aastaks koguni 60% võrra võrreldes 2010. aastaga. Samas kasvab reisijateveoturg eeldatavasti 42% võrra. See kinnitab kõnealuses sektoris tehtavate muudatuste vajalikkust.
Täna on teada, millises suunas Euroopa Komisjon transporditurule kohalduvate määruste loomise ja muutmisega liigub. Üksikasjalikud määruste muudatusettepanekud avaldatakse järgmise 12 kuu jooksul.

Allikas: TachoScan tarkvaratootja Inelo (Poola) ja Euroopa Komisjon.

Tõlkis ja toimetas: Lenno Põder

Lugupidamisega