Mis on kahepoolne transport? Täiendavad toimingud. Lähetustõend. SMART 2.

13.10.2023

Mis on kahepoolne transport? Täiendavad toimingud. Lähetustõend. SMART 2.

Seoses Mobiilsuspaketiga jõustunud lähetusreeglitega on päevakorda tõusnud erinevad kaubaveotüübid nagu kabotaaž, cross-trade ja kahepoolne transport. Kaobtaažist ja cross-trade’ist oleme juba eelnevalt rääkinud, kuid kahepoolne transport vajab veel selgitamist. Tihti on arusaamatu ka küsimus, et millal juhil peab olema lähetustõend ja millal mitte.

Esitlen seda lähetusreeglite kontekstis, eeldusel, et näited on loodud Eesti transpordifirma baasil.

Mis on kahepoolne transport?

Ametlikum termin sellele veole on bilateraalne transport.

Kahepoolne transport on kaubavedu, kus veo alg- või lõppkoht on seotud Eestiga (veoettevõtte asukohariik).

Vaata lihtsat näidet ülal joonisel. P-pealelaadimine; M-mahalaadimine.

Kui võtad kauba Eestist peale ja viid selle ükskõik, millisesse riiki, ongi see toiming kahepoolne transport.

Kui tood kauba ükskõik, millisest riigist Eestisse, siis ka see on kahepoolne transport.

Lihtne, eks.

Kahepoolne transport on ka osakoormate korral sama. Näiteks, kui võtad Eestist kauba peale ja see tuleb Saksamaal viite erinevasse kohta viia, siis igal osakoormal on oma CMR, mille alguskoht on kõigil Eestis ja seega kõik need osakoormad kujutavad endast kahepoolset transporti. Lähetustõendit pole vaja.

Teistpidi on sama. Kui näiteks liigud Euroopast koju ja võtad peale korjekoorma näiteks viiest erinevast kohast ja kõik need kaubad saabuvad Eestisse, siis kõikide nende osakoormate puhul on tegemist kahepoolse transpordiga. Jälle pole lähetustõendit vaja.

Kahepoolne transport ja lähetusreeglid (lähetustõend)

Kahepoolne transport on vabastatud lähetusdirektiivi nõuetest. Seega, teostades kahepoolset transporti, ei pea autojuhil kaasas olema lähetustõendit.

Lähetustõend peab olema kaasas siis, kui juht teostab kabotaaži ja cross-trade kaubavedu ja kui ületatakse kahepoolse veo ajal lubatud täiendavate toimingute mahtu, mida loe järgmisest alapunktist.

Kõige olulisem! Kahepoolse transpordi ajal teostatavad täiendavad veotoimingud

Selle artikli kirjutamise mõte on just seesama alapunkt, niiet palun loe seda hoolikalt ja saa sellest täielikult aru.

Täiendava veotoiminguna käsitletakse antud kontekstis kahepoolse veo ajal toimuvat lisa:

  • pealelaadimist,
  • mahalaadimist,
  • peale- ja mahalaadimist.

See võib juhtuda näiteks siis, kui sul jääb kodukoormaga tulles osa kaubaruumi tühjaks ja sa leiad võimaluse sellesama kahepoolse veo ajal teha üks lisa cross-trade vedu. Aga põhimõte ehk valem on alljärgnev:

Lähetusreeglitest on vabastatud ka kahepoolse transpordi ajal tehtud täiendavad toimingud vastavalt järgmises mahus:

  • "1+1": Lisaks kahepoolsele veole võib selle ajal teha ühe täiendava peale- ja/või mahalaadimistoimingu läbitavates riikides tingimusel, et veost ei laadita peale ega maha samas riigis. Sisuliselt tähendab see seda, et kahepoolse veo ajal saab teha ühe cross-trade veo ilma lähetusreegleid täitmata (lähetustõendit sel juhul selle cross-trade’i kohta olema ei pea). Võimalus täiendavat toimingut teha on nii kodust minnes kui ka koju tagasi tulles.
  • "0+2": pärast kahepoolset vedu, mis algas Eestist ja mille jooksul ühtegi täiendavat toimingut ei tehtud, võib sellele järgneva kahepoolse veo ajal teha kaks täiendavad peale- ja mahalaadimistoimingut ehk cross-trade’i. Sellisel juhul nende cross-trade’ide jaoks lähetustõendit olema ei pea.

Kui tegemist on puhta cross-trade veoga ehk samal ajal kahepoolset vedu ei teostata, siis on loomulikult lähetustõendit vaja ja vabastust ei ole. Vabastuse jutt käib seega ainult selliste olukordade puhul, kus põhivedu on kahepoolne transport ja selle ajal tehakse mingi teatud lisavedu riikide vahel, mida Sa kahepoolse veo ajal läbid.

Kui Sa teostad kahepoolset vedu (näiteks Hispaaniast Eestisse) ja Sul on veel ruumi näiteks kahe aluse jaoks ja sa leiad need järgmisest riigist (Prantsusmaalt), võid Sa need kaks alust peale võtta ja edasi toimetada. Sa võid selle lisakauba toimetada näiteks Poola. Sel juhul on selle kahe aluse puhul tegemist cross-trade veoga, millel tavajuhul oleks vaja lähetustõendit. Aga kuna Sul on all kahepoole vedu samal ajal, siis on lubatud see cross-trade vedu teha ilma lähetustõendita. Sa võid selle kauba Prantsusmaalt ka Eestisse toimetada, aga siis ei ole see mitte cross-trade, vaid tavaline kahepoolne transport.

Kas said pihta? Kui palju selliseid vedusid tehakse? Ei oska täpselt öeldagi…

Mobiilsuspakett ja SMART 2

Alates 21.08.2023 on uutes sõidukites kasutusele võetud uue põlvkonna arukas sõidumeerik ehk SMART 2. See võimaldab registreerida automaatselt riigipiiride ületamised ning menüüsse on loodud lisafunktsioon kauba peale- ja mahalaadimiste asukoha fikseerimiseks.

OLULINE!

Alates 21.08.2023 on kahepoolse transpordi ajal teostavate "1+1" ja "0+2" lisatoimingute vabastus lähetustõendist- ja reeglitest ainult juhul, kui juht kasutab SMART 2 sõidumeerikut.

Kui juht teostab täiendavaid tegevusi kahepoolse veo ajal ja ta kasutab vanemat sõidumeeriku mudelit, siis peab ta nende täiendavate toimingute teostamisel tegema lähetustõendi nende riikide kohta, kus ta täiendava koorma peale võtab ja maha paneb.

Ja siit võib tähelepanelik lugeja järeldada, et SMART 2 uued funktsioonid on seotud sellega, et oleks võimalik elektrooniliselt kontrollida lähetusreeglite täitmist ning survestada transpordifirmasid vanadelt meerikutelt uutele SMART 2 meerikutele üleminemist.

SMART 2 sõidumeeriku kohustuslik vahetus rahvusvahelises transpordis

Ja mobiilsuspaketi lõppakordiks on sõidumeerikute kohustuslik vahetus määratud kuupäevadeks. Soovitame muidugi seda teha juba varem, kui vähegi võimalik.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD SMART 2 MEERIKUTELE ÜLEMINEKUKS (ainult rahvusvaheline transport):

  • 31.12.2024 meerikud, mis on toodetud kuni juuni 2019 (kuni SMART 1)
  • 20.08.2025 ka kõik SMART 1 meerikud tuleb asendada SMART 2-ga.

Siim Truusalu Digimeerik OÜ-st:

“Oluline on, et ettevõte ei jääks vahetustega viimasele momendile. Olgugi, et hetkel on Euroopas meerikute tarneprobleemid, on Eestis hetkel kõik korras ja meerikuid on juba täna kenasti saada ja masinatele paigaldatud. Suur probleem tekib siis, kui 2024 aasta lõpus tekib liigne nõudlus- järjekorrad ning meerikuid pole saada. Õigeks tähtajaks meeriku mittevahetamine võib põhimõtteliselt viia selleni, et selle veokiga alates 31.12.2024 rahvusvahelist vedu teostada ei tohi. Kutsun üles vedajaid juba aegsasti meerikuvahetust planeerima. Selleks võtke minuga ühendust telefonil: 5655875, meiliaadressil siim.truusalu@digimeerik.ee või veebilehel www.digimeerik.ee".

Loe ka neid artikleid: