Sõiduki juhtimine ilma juhtikaardita

Teema: Erandolukorrad, kui on lubatud sõiduki juhtimine ilma juhtikaardita.

Artikkel: Määruse (EL) nr 165/2014 artikkel 29 (kehtetuks tunnistatud määruse 3821/85 artikkel 16) ning rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna Euroopa kokkuleppe lisa artikli 13 lõige 3

Järgitav lähenemisviis: Määruse (EL) nr 165/2014 artiklis 29 on sätestatud, et kui juhikaart saab viga, selle kasutamisel tekib tõrge või see kaob või varastatakse, siis esitab juht seitsme kalendripäeva jooksul selle asendamise taotluse tavapärase elukoha liikmesriigi pädevatele asutustele.

Kõnealused asutused väljastavad asenduskaardi kaheksa tööpäeva jooksul pärast vastava üksikasjaliku taotluse laekumist. Sellistel tingimustel võib juht jätkata juhtimist ilma juhikaardita maksimaalselt 15 kalendripäeva või pikema aja vältel, kui see on vajalik sõiduki tagasijõudmiseks selle asukoha territooriumile, tingimusel et tal on võimalik tõestada juhikaardi esitamise või kasutamise võimatust sellel ajal.

Tõendid võivad koosneda kaardi vargust või kadumist käsitlevast politseiaruandest, pädevatele asutustele esitatud ametlikust avaldusest või kinnitusest, mis tõendab kaardi asendamise taotluse esitamist. Kuigi 15 kalendripäeva pikkust tähtaega võib ületada, kui taotlus juhikaardi asendamiseks esitatakse seitsme kalendripäeva pikkuse ajavahemiku lõpus ning seejärel väljastavad pädevad asutused asenduskaardi kaheksa tööpäeva pikkuse ajavahemiku lõpus, ei muuda see 15 kalendripäeva pikkust tähtaega, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 165/2014 artikli 29 lõikega 5, ning mille jooksul juhil on lubatud jätkata sõiduki juhtimist, või pikemat tähtaega, kui see on vajalik sõiduki tagasijõudmiseks asukoha territooriumile.

Juhil, kes naaseb veoettevõtja asukohta pärast teekonda, mille käigus tema juhikaart saab viga, selle kasutamisel tekib tõrge või see kaob või varastatakse, tuleks 15 kalendripäeva või pikema aja vältel lubada jätkata sõiduki juhtimist ilma juhikaardita võimalike muude teekondade puhul, kui need on vajalikud sõiduki tagasijõudmiseks asukoha territooriumile, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 165/2014 artikliga 29, üksnes juhul, kui juht taotleb pädevalt asutuselt uue kaardi väljaandmist õiguspärase seitsmepäevase tähtaja jooksul, et olla hiljem võimeline tõendama, et ta ootab uue kaardi väljastamist.

Selline järeldus põhineb eespool nimetatud sätetel ning põhimõttel, mille kohaselt ei tohi mõju veoettevõtja transporditegevuse järjepidevusele olla ebaproportsionaalselt suur, tingimusel et kohaldatakse ka kõiki muid sõiduki ilma juhikaardita juhtimisele eriomaseid kaitsemeetmeid (nt väljatrükid või käsikirjalised kanded).

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_8_et.pdf