Puhkusetõendi kohta selgitav märkus

Teema. Tegevust käsitleva tõendi vorm, mis on kehtestatud komisjoni 14. detsembri 2009. aasta otsusega 2009/959/EÜ (millega muudetakse otsust 2007/230/EÜ vormi kohta, mida kasutatakse autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide puhul).

Artikkel. Direktiivi 2006/22/EÜ artikli 11 lõige 3 ja artikkel 13.

Järgitav lähenemisviis. Tõendi vormi ei nõuta nende tegevuste puhul, mida saab salvestada sõidumeerikuga. Teedel korraldatavate kontrollide puhul on peamiseks teabeallikaks sõidumeerikute salvestised ja nende puudumine peaks olema põhjendatav üksnes siis, kui sõidumeeriku andmed, sealhulgas käsitsi tehtavad sissekanded, puuduvad objektiivsetel põhjustel. Igal juhul käsitatakse sõidumeeriku täielikke salvestisi, millele vajaduse korral on lisatud tõendi vorm, piisava tõendusmaterjalina määruse (EÜ) nr 561/2006 ehk AETRi sätete järgimise kohta, välja arvatud põhjendatud kahtluse puhul.

Kõnealune tõend hõlmab teatavaid tegevusi, mis toimuvad määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõike 7 punktis a nimetatud ajavahemiku jooksul, s.t jooksval päeval ja sellele eelnenud 28 päeval.

Tõendit tohib kasutada juhul, kui juht:

  • oli haiguspuhkusel; 
  • oli puhkusel, mis on osa põhipuhkusest vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, kus äriühing on asutatud;
  • oli puhkusel või puhkepausil;
  • juhtis muud sõidukit, mis ei kuulu määruse (EÜ) nr 561/2006 või AETRi kohaldamisalasse; 
  • tegeles muude ülesannete kui juhtimisega; 
  • oli kättesaadav
  • ja kui nende tegevuste salvestamine salvestusvahenditega ei olnud võimalik.

Välja „puhkusel või puhkepausil” tuleb kasutada üksnes siis, kui juht ei tegelenud mis tahes juhtimisega, ei tegelenud muude ülesannete kui juhtimisega, ei olnud kättesaadav, ei olnud haigus- ega põhipuhkusel, kaasa arvatud näiteks osalise töötuse, streigi või töösulu juhud.

Liikmesriigid ei ole kohustatud salvestiste puudumise korral kõnealuse vormi kasutamist nõudma, kuid kui tõendi kasutamine on ette nähtud, tuleb kõnealune tüüpvorm kehtivaks tunnistada. Tõendit ei ole vaja esitada tavapäraste igapäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide kohta.

Elektrooniline ja väljatrükitav tõend ning teave liikmesriikide kohta, kes tunnistavad üksnes kõnealuse vormi kasutamist.

Liikmesriigid, kus tõendi kasutamine on kohustuslik

Vorm on heaks kiidetud kogu ELis kõigis ELi ametlikes keeltes. Tõendi ühtlustatud vorm hõlbustab selle mõistmist, kuna täitmiseks ettenähtud nummerdatud väljad on eelnevalt kindlaks määratud.

AETRi raames toimuva transpordi puhul on soovitav kasutada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni koostatud tõendit. Kõik tõendi väljad peavad olema täidetud masinakirjas. Selleks et tõend oleks kehtiv, peavad sellele enne reisi alla kirjutama nii ettevõtja esindaja kui ka sõidukijuht. Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevad sõidukijuhid kirjutavad alla nii ettevõtja esindaja kui ka sõidukijuhi allkirjade jaoks ettenähtud väljadele. Kehtib üksnes allkirjastatud originaaleksemplar. Tõendi teksti ei tohi muuta. Tõendit ei tohi eelnevalt allkirjastada ega käsitsi kirjutatud märkustega muuta. Kui see on siseriiklike õigusaktide kohaselt õiguspärane, võib aktsepteerida ka tõendi telefaksi või digikoopiat. Tõend võib olla trükitud ettevõtja logo ja kontaktandmetega paberile, kuid täita tuleb ka ettevõtjaga seotud teavet käsitlevad väljad.

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_5_et.pdf