Digitaalse sõidumeerikuga sõiduaja arvestamise kohta selgitus (15 minutit)

Küsimus. Sõiduaja salvestamine digitaalse sõidumeerikuga, kui sõidukijuhid teostavad sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi. 

Artikkel. Määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikkel 1, osutatakse määrusele (EÜ) nr 1360/2002 (1B lisa)

Järgitav lähenemisviis.

Kuna digitaalsete sõidumeerikutega on võimalik täpsemalt salvestada kui analoogsõidumeerikutega, võib digitaalseid sõidumeerikuid kasutavate sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi teostavate sõidukijuhtide salvestatud sõiduaeg olla pikem kui analoogsõidumeerikuid kasutavatel juhtidel. Selline olukord on ajutine ja võib peamiselt mõjutada kohalikke vedusid.

Kõnealune olukord kestab üksnes üleminekuajal, mil kasutatakse nii analoog- kui ka digitaalseid sõidumeerikuid.

Selleks et julgustada digitaalsete sõidumeerikute kiiret levikut ja tagada ükskõik kumba mõõteriista kasutavate sõidukijuhtide võrdne kohtlemine, peaks täitevasutustel üleminekuajal olema võimalik arvestada teatava hälbega. Kõnealust üleminekuaja hälvet tuleks kohaldada sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi teostavate ja digitaalsete sõidumeerikutega varustatud sõidukite suhtes.

Samas eeldatakse, et täitevasutused tegutseksid kogu aeg oma ametialase äranägemise järgi. Kui juht on sõiduki roolis ja osaleb aktiivselt määruse reguleerimisala kohases veotegevuses, käsitatakse seda juhi olukorrast (nt juht on ummikus või valgusfoori taga) hoolimata sõitmisena.

Seepärast:

  • peaksid liikmesriigid teavitama kontrolliametnikke, et digitaalsete sõidumeerikute andmetekontrolli puhul on neil võimalus sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi teostavate sõidukite puhul võtta arvesse 15-minutilist hälvet nelja ja poole (4,5) tunni katkematu sõiduaja kohta, juhul kui kõnealuse tegevuse kohta on tõendeid. Kõnealust hälvet võib kohaldada näiteks nii, et katkematust sõiduajast arvatakse peatuste vahel maha üks minut ning nelja ja poole tunnisest (4,5) katkematust sõiduajast võib maksimaalselt maha arvata 15 minutit;
  • peaksid kontrolliametnikud tegutsema oma äranägemise järgi ja lähtuma olukorrast ning hetkel kättesaadavast tõendusmaterjalist (nt kontrollitavad tõendid, et sõidukijuht teostas sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi) ning veenduma, et nende tõlgendus ei takista sõidukijuhtide töötundide eeskirjade kohaldamist ega ohusta sellega liiklusohutust;
  • võivad liikmesriigid kasutada analüüsitarkvara, mis on seadistatud sõiduaja arvestamisel võtma arvesse hälbeperioodi, kuid liikmesriigid peaksid olema teadlikud, et sellega võivad hiljem kaasneda tõendusmaterjaliga seotud probleemid. Hälve ei tohiks mingil juhul ületada 15-minutilist hälbekünnist nelja ja poole (4,5) tunni katkematu sõiduaja kohta;
  • ei tohi kõnealuse hälbe kohaldamisel diskrimineerida ega seada ebasoodsasse olukorda asjaomase liikmesriigi ega teiste riikide juhte ning hälvet tuleks kohaldada üksnes siis, kui sõidukijuht teostas selgelt sagedast või veo jooksul mitu korda peatumist nõudvaid tegevusi.

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_4_et.pdf