Erakordse kõrvalekaldumise selgitus sõidu ja puhkeaegadest

Küsimus. Erakordne kõrvalekaldumine minimaalsetest puhkeaja ja maksimaalsetest sõiduaja piirangutest sobiva peatuskoha leidmise eesmärgil.

ArtikkelMääruse (EÜ) nr 561/2006 artikkel 12

Järgitav lähenemisviis. Artikkel 12 sisaldab sätteid, millega sobiva peatuskoha leidmiseks lubatakse juhil kõrvale kalduda artiklites 6–9 sätestatud minimaalsetest puhkeaja alastest nõuetest ja maksimaalsetest sõiduaegadest. Kõnealuse artikli alusel ei lubata juhil asjaomasest määrusest kõrvale kalduda põhjustel, mis olid teada juba enne reisi algust. See on kavandatud selleks, et võimaldada juhil tegutseda juhul, mil reisi jooksul muutub kõnealuse määruse järgimine ootamatult võimatuks, s.t ebatavaliste raskuste korral, mis ei allu juhi tahtele ja mis on ilmselt vältimatud ning mida ei ole võimalik ette näha isegi kõigi ettevaatusabinõude kasutamise korral. Samuti on erandi ülesandeks tagada sõidukis asuvate isikute, sõiduki või selle lasti ohutus ning nõue, et igal juhul tuleb arvesse võtta liiklusohutust.

Sellises olukorras on teatavad kohustused kolmel osapoolel.

  1. Veoettevõtja peab üksikasjalikult kavandama juhi turvalise reisi, nähes näiteks ette tavapärased liiklusummikud, ilmastikutingimused ja juurdepääsu piisavatele parkimiskohtadele, s.t et ta peab korraldama töö sellisel viisil, et juhtidel on võimalik järgida kõnealuse määruse sätteid ning võtma arvesse seda, et kaubasaatjate ja kindlustusseltside nõuded seoses ohutu parkimisega on täidetud.
  2. Juht peab eeskirju rangelt järgima ja sõiduaja piirangutest mitte kõrvale kalduma, v.a juhul kui ootamatult tekib erakorraline olukord ning kõnealuse määruse järgimine muutub võimatuks, ilma et seataks ohtu liiklusohutus või sõidukis asuvate isikute, sõiduki või selle lasti ohutus. Kui juht otsustab, et kõnesolevast määrusest on vaja kõrvale kalduda ja tingimusel, et sellega ei ohustata liiklusohutust, peab ta kõrvalekaldumise laadi ja põhjuse kohe pärast peatumist käsitsi kirja panema (salvestuslehele või sõidumeeriku väljatrükile või oma töögraafikusse ükskõik millises ühenduse keeles).
  3. Täitevametnik peab lähtuma oma ametialasest äranägemisest, kui ta kontrollib juhti ja hindab, kas sõidupiirangutest kõrvalekaldumine on õigustatud. Kõrvalekaldumise õiguspärasuse hindamisel vastavalt artiklile 12 peab täitevametnik üksikasjalikult uurima kõiki asjaolusid, sealhulgas järgmisi aspekte:
  • varasemaid andmeid juhi juhtimiskogemuse kohta, et määrata kindlaks juhi juhtimisoskused ja kontrollida, kas juht järgib tavaliselt sõidu-ja puhkeaja eeskirju, ja tõendada, et kõrvalekaldumine on erakorraline;
  • sõiduaja piirangutest kõrvalekaldumine ei tohi olla korrapärane ning selle põhjuseks peavad olema erakorralised tingimused, nagu näiteks: rasked liiklusõnnetused, ekstreemsed ilmastikutingimused, ümbersõidud, vaba koha puudumine parkimisalal jne.
    Kõnealune loetelu võimalikest erakorralistest tingimustest on üksnes suunav. Hindamispõhimõte seisneb selles, et võimaliku sõidupiirangutest kõrvale kaldumise põhjus ei tohi olla ette teada ega seda ei tohi olla võimalik ette näha; 
  • ööpäevaseid ja iganädalasi sõidupiiranguid tuleks järgida; seega ei tohiks juht parkimiskoha otsimisel sõidupiirangute ületamisega aega võita;
  • sõiduaja eeskirjadest kõrvalekaldumine ei tohi viia nõutavate vaheaegade ning ööpäevaste ega iganädalaste puhkeaegade vähendamiseni.

Märkus. Euroopa Kohus, kohtuasi C-235/94

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_1_et.pdf