12.10.2023
ADR põhikoolitus (+ Paak + Lõhke + Radio)

Vastuvõtu tingimused: 

 • ADR koolitusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks Transpordiametis eksami edukalt sooritanud isikule.

Kui sooritatakse üksnes erikoolituse (paak, radioaktiivne, lõhkeaine) eksam, annab Transpordiamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.

ADR koolituse pikkus sõltub sellest, milliseid koolitusi Sa vajad.
 • Põhikoolitus kestab 3 päeva (18h)
 • Paakidesveo koolitus 1 päev (12h)
 • Radioaktiivsete ainete erikoolitus 1 päev (8h)
 • Lõhkeaine erikoolitus 1 päev (8h)
ADR klassid on järgnevad:
 • Klass 1: Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed (erikoolitus)
 • Klass 2: Gaasid 
 • Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud
 • Klass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained
 • Klass 4.2: Isesüttivad ained
 • Klass 4.3: Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase 
 • Klass 5.1: Oksüdeerivad ained 
 • Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid 
 • Klass 6.1: Mürgised ained 
 • Klass 6.2: Nakkusohtlikud ained 
 • Klass 7: Radioaktiivne materjal (erikoolitus)
 • Klass 8: Sööbivad ained 
 • Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed 

Eksam: 

 • ADR koolituse eksam tehakse Transpordiametis. 
 • Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant.
 • Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. 
 • Eksami aja ja koha määrab Transpordiamet isiku eksamile registreerimisel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab:

 • Ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid
 • Klasse ja põhilisi ohuliike
 • Keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel
 • Eri liiki ohtude ärahoidmise ohutusabinõusid
 • Ohumärgiseid ja ohu tähistamise viise
 • Autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtlike veoste veol
 • Liitkoorma veo keelde samal sõidukil või konteineris
 • Tsiviilvastutust
 • Teavet mitmeliigilise veo kohta
 • Pakendatud veose kinnitamise nõudeid
 • Kuidas tegutseda tunnelites
 • Veoühiku ja meeskonnaliikme varustust
 • Veo turvalisuse jälgimise võimalusi
 • Esmaabi võtteid

PDF Tunniplaan

PDF ADR põhikoolituse õppekava

PDF ADR paakauto õppekava

PDF ADR lõhkeaine õppekava

PDF ADR radioaktiivsete ainete õppekava

Tunniplaan

1. päev
12.10.2023
09:00-17:00
09.00–10.30 Tutvustus ja sissejuhatus kursusesse
10.30–10.45 Paus
10.45–12.15 ADR vedudega seotud terminoloogiad/ protseduurid
12.15–13.15 Lõuna
13.15–14.45 ADR veoste klassifitseerimine ja klasside tutvustus
14.45–15.00 Paus
15.15–16.00 Veovahendite markeerimine
16.00–16.30 Ohumärgised ja ohu tähistamine, autojuhi lubatud ja keelatud tegevused, keskkonnaga säästlik majandamine
2. päev
13.10.2023
09:00-17:00
09.00–09.45 Eelmise päeva kordamine ja ADR klasside meeldetuletamine
09.45–10.30 Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud (tegutsemine tulekahju korral)
10.30–10.45 Paus
10.45–11.30 Ohutusabinõud ja esmaabi
11.30–12.15 Veoühiku ja meeskonnaliikme varustus, nõuded veole ja meeskonnale
12.15–13.15 Lõuna
13.15–13.45 Ohutusjuhend, autojuhi ADR kohased kirjalikud juhised
13.45–14.45 Veodokumendid, transpordi tingimused, peale- ja mahalaadimised, koorma kinnitamine (transpordisätted), liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris
14.45–15.00 Paus
15.15–15.45 Ohtlike ainete veotee planeerimine ja tunnelid,
15.45–16.30 ADR veo erisused
3. päev
14.10.2023
09:00-17:00
9.00–9.30 Ohtlike jäätmete vedu
9.30–10.30 ADR põhikoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs

PAAKKOOLITUSE PÕHIKOOLITUS
13.15–13.45 Tutvustus ja sissejuhatus kursusesse
13.45–14.45 ADR paak vedudega seotud terminoloogiad/paakide määratlus (erinevad mõisted paakide kohta)
14.45–15.00 Paus
15.15–16.30 Paakide ehitus, liiklusohutus ja paakvedudel mõjuvad erinevad jõud. Paake või paakkonteinereid vedava veoühiku ebastabiilset liikumist põhjustavad tegurid ja nende mõju liiklusohutusele
4. päev
15.10.2023
09:00-17:00
PAAKKOOLITUSE PÕHIKOOLITUS, jätk
09.00–09.30 Paakide erinevused (kütuse ja kemikaalipaagid, gaasipaagid)
09.30–10.30 Paakide dekodeerimine, paaksõidukite/paakkonteinerite tehniliste seadmete otstarve ja kasutamisviisid
10.30–10.45 Paus
10.45–12.15 Ettevaatusabinõud erinevate ainete peale ja mahalaadimiseks, veodokumentatsioon
12.15–13.15 Lõuna
13.15–14.00 Täiendavad nõuded sõidukile, elektriseadmed, aku, kabiin, kütusemahutid, summuti, sõiduki aeglustisüsteem, leeksoojendi, pidurid jne
14.00–14.45 Veovahendite markeerimine, paakide tähistamine ja märgistamine, ohu tunnusnumbrite tähendus
14.45–15.00 Paus
15.00–15.15 Isikukaitsevahendid
15.15–15.45 Paakide täitmine, lähetamine ja veodokumendid, veos osalejad ja nende üldised ohutusalased kohustused,
15.45–16.00 Paakide ja paakkonteinerite puhastamine
16.00–16.30 ADR paakkoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs

PDF Tunniplaan

ADR põhikoolitus (+ Paak + Lõhke + Radio) Paketid ja hinnad

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Põhi+paak BAASKOOLITUS
300 € + km
Radioaktiivsete ainete vedu BAASKOOLITUS
200 € + km
Põhikoolituse BAASKOOLITUS
220 € + km
Paakidesvedu BAASKOOLITUS
100 € + km

ADR põhikoolitus (+ Paak + Lõhke + Radio) Lisateenused

Lisaks erinevatele pakettidele saad valida järgmiste (tasuta ja tasuliste) lisateenuste hulgast:

ADR radioaktiivste ainete BAASKOOLITUS
200 € + km

Tellimuse vormistamine

Lisa osaleja

Lisavalikud