Veoettevõtja riskitaseme valem ja uued rikkumiste liigid

18.07.2022

Veoettevõtja riskitaseme valem ja uued rikkumiste liigid

2. mail 2022 avaldati Euroopa Liidu Teatajas kaks uut määrust:

On aeg jälle targemaks saada!

 VALEM

Veoettevõtja üldine riskitase arvutatakse järgmise valemi abil:

Kus:

R – ettevõtja üldine riskiaste;
n – teatavat liiki rikkumiste arv iga üksiku kontrolli kohta (kõik kontrollide liigid);
i – individuaalne kontroll;
v – kaalutud hindepunktid vastavalt rikkumise liigile/raskusastmele (MI/SI/VSI/MSI);
MSI – kõige raskem rikkumine;
VSI – väga raske rikkumine;
SI – raske rikkumine;
MI – väike rikkumine;
N – individuaalse kontrolli käigus kontrollitud sõidukite arv;
r – ettevõtja suhtes tehtud kontrollide koguarv;
g – kaalutegur aruka sõidumeeriku kasutamisel vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile.

Kui ettevõtjal on tulevikus ainult teise põlvkonna arukate sõidumeerikutega varustatud sõidukipark, vähendatakse tulemust 10% võrra.

Ajavahemik, mille puhul rikkumine valemis arvesse võetakse on 2 aastat.

Veoettevõtjad liigitatakse nende punktisumma alusel järgmistesse riskivahemikesse:

 • Hall vahemik – ettevõtjad, kelle suhtes kontrolle ei tehtud;
 • Roheline vahemik 0-100 punkti – madal riskitase;
 • Kollane vahemik 101-200 punkti – keskmine riskitase;
 • Punane vahemik – 201 punkti või rohkem – kõrge riskitase.

Individuaalse kontrolli (“i) kaalutud hindepunktide arvutamiseks kohaldatakse vastavalt rikkumise liigile järgmiseid kaalutegureid (“v”):

MI = 1
SI = 10
VSI = 30
MSI = 90

Ehk need kaalutegurid näitavad rikkumiste kaalukust. MSI – alla ehk Most Serious Infrigment kuuluvad peamiselt manipulatsioonid. 

Uued rikkumiste liigid

Seadused ikka arenevad ja ajakohastada tuleb seetõttu ka rikkumised, mis tänu uutele reeglitele on tekkinud. Teame, et uuenenud on eelkõige autojuhi töö- ja puhkeaja määrus 561/2006, sõidumeerikute seadus 165/2014 ja autoettevõtjana tegutsemise määrus 1071/2009 ning lähetusseadused ehk siis koodnimetusega Mobiilsuspakett.

Siit saad vaadata kõikide reeglite rikkumiste raskusastmeid tabeli vormis.

Kõige huvitavamad neist uutest on:

 • regulaarsed iganädalased puhkeperioodid või üle 45-tunnised iganädalased puhkeperioodid veedetakse sõidukis – VSI;
 • tööandja ei kata majutuskulusid väljaspool sõidukit – SI;
 • autoveo-ettevõtja ei korralda juhtide tööd selliselt, et juht saab naasta tööandja tegevuskeskusesse või juhi elukohta – VSI;
 • palga/tasu sidumine läbisõidetud vahemaaga, kohaletoimetamise kiirusega või edasitoimetatud kauba kogusega – VSI;
 • märgi „parvlaev/rong“ ebaõige kasutamine või kasutamata jätmine – SI;
 • puuduvad nende riikide tähised, mille piirid juht ületas – SI
 • kabotaažieeskirjade mittejärgimine (nt dokumentide esitamata jätmine, vaheperioodi puudumine) – VSI;
 • lähetusdeklaratsiooni mitteesitamine – VSI;
 • lähetusdeklaratsiooni mitteuuendamine – SI.

Mida tähendab see transpordifirmale?

Järjest rohkem konkreetsust sellest, mille eest võib saada karistada, tähendab ühest küljest seda, et on rohkem võimalusi trahve saada ja hea maine kaotada. Teisest küljest vaadatuna on ju hea teada, mida tuleb korras hoida, et trahvidest pääseda. Spikker on justkui ees.

Kas Brüsselis soojas kabinetis välja mõeldud reeglid on päriselus täielikult ja muretult teostatavad, seda teavad transpordifirmad väga hästi. Paraku päriselu ja reeglid tihtipeale ei klapi, sest transpordisektorile avalduvaid logistilise süsteemi ettenägematuid eripärasid ei saa ei autojuht ega transpordifirma juht või logistik ise kuidagi mõjutada. 

Rikkuda ei taha keegi. See on fakt. Kuid samas on risk, et keegi kuskilt saab jälle suure trahvi millegi “ei teagi täpselt mille eest”, täiesti olemas ja igapäevane nähtus. 

Ma soovin kõigile autojuhtidele, transpordifirmadele, logistikutele ja kontrollijatele head seadusetundmist ning mõistmist, mida transport tähendab ja kui oluline see meie jaoks tegelikult on.

Head vastupidamist!