UN number ohtlike veoste veol

12.09.2023

UN number ohtlike veoste veol

Ohtlike veoste veol, mis on reguleeritud Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepega (ADR) on kauba saatjal, kauba saajal ja kauba vedajal kohustused ning vastutus. Täidetud peavad olema kaubasaatmise, vastuvõtmise ja vedamisega seotud nõuded.

Mis on ÜRO number?

Igal ainel, esemel, mis kuulub ADR kokkuleppe alla on olemas ÜRO number. See on ÜRO poolt välja töötatud identifitseerimissüsteem, mida kasutatakse kogu maailmas ohtlike kaupasid käideldes ja selle eesmärk on tuvastada, klassifitseerida ohtlikke aineid ning esemeid. Tunneme seda ka kui UN number. ÜRO number, on ainulaadne nelja kohaline number. See on nagu inimesel isikukood. Hetkel on olemas nimekirjas 3550 ainet, eset.  

Ühtset identifitseerimissüsteemi kasutavad lisaks ADRile (maanteevedu) ka IMDG (merevedu), RID (raudteevedu), IATA (õhuvedu).

Mis on ohtlikud veosed? 

Need on ained või esemed, mis oma keemiliste, füüsikaliste või bioloogiliste omaduste tõttu võivad ohustada inimese tervist, keskkonda või vara. Näiteks palju igapäevast, mis meid ümbritseb, nagu kütused, gaasid, lõhkeained ja sööbivad ained. ADRis määratletakse ohtlikele ainetele, esemetele kategooriad ja klassifikatsioonid nende ohuomaduste põhjal. 

 • Klass 1 Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed
 • Klass 2 Gaasid
 • Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud
 • Klass 4.1 Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained
 • Klass 4.2 Isesüttivad ained
 • Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase
 • Klass 5.1 Oksüdeerivad ained
 • Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid
 • Klass 6.1 Mürgised ained
 • Klass 6.2 Nakkusohtlikud ained
 • Klass 7 Radioaktiivne materjal
 • Klass 8 Sööbivad ained
 • Klass 9 Muud ohtlikud ained ja esemed

Lisaks pakitakse ohtlikud ained, esemed vastavalt konkreetsetele pakendirühmadele:

 • I rühm: kõrge ohuastmega. Sellesse rühma kuuluvad pakendid peavad olema kõige vastupidavamad ja pakkuma maksimaalset kaitset lekete, kahjustuste või keemiliste reaktsioonide eest. Sellesse rühma kuuluvate ainete, esemete näidete hulka kuuluvad plahvatusohtlikud, tugevalt söövitavad, radioaktiivsed ained, jne.
 • II rühm: need on keskmise ohtlikkuse ained, esemed. Pakend peab olemapiisavalt tugev, tagades kaitse lekke eest ja piisava löögikindluse. Need on näiteks tuleohtlikud, mürgised, söövitavad vedelikud
 • III rühm: hõlmab aineid, esemeid, mille ohtlikkus on II rühmaga võrreldes madalam. Pakend peaks vastama asjakohastele tugevus- ja kaitsenõuetele.

ÜRO numbrit kasutatakse ohtlike ainete, esemete pakenditel ja etikettidel. ÜRO numbriga sildid annavad teavet pakendi sisu kohta ja hoiatavad võimalike ohtude eest, võimaldades transpordiga tegelevatel inimestel neid veoseid õigesti ja ohutult käsitseda.

Lisaks veo käigus toimuva rikke, õnnetuse või ohtlike ainete lekke korral võimaldab ÜRO number päästjatel aine kiiresti tuvastada ja asjakohaseid meetmeid kasutusele võtta.

Ohtlike ainete transportimisel on ÜRO number nõutav veodokumentides, näiteks CMR või multimodaalne veodokument DGD (dangerous goods declaration). Pakendid peavad olema vastavad ainetele, esemetele ja markeeritud nõuetekohaselt. Veos peab olema õigesti paigutatud, jaotatud ja kinnitatud.

Näited ÜRO numbritest ja nendega tähistatavatest ainetest

Allpool on muu hulgas mõned näited laialdaselt kasutatavatest ÜRO numbritega ainetest:

 • ÜRO number 1203 – Mootoribensiin,
 • ÜRO number 2794 – Vedelikakud, happega täidetud, elektriliselt laetud,
 • ÜRO number 1944- Tuletikud, ohutud (vihikuna, kaartidena või kraabitavates topsides),
 • ÜRO number1263 – värvid ja emailid: ohtlike ainete kategooria, mis hõlmab pindaktiivsete omadustega värve. Need värvid sisaldavad koostisosi, mis võivad olla tervisele või keskkonnale kahjulikud, nagu lahustid, pigmendid või sideained,
 • ÜRO number 3082 – keskkonnaohtlikud ained: vedelad,
 • ÜRO number 1971 – Metaan, kokkusurutud või maagaas, kokkusurutud, kõrge metaani sisaldusega

Ohtlike veostega tegeledes on vaja teadmisi ja neid pidevalt täiendada. Vajalik on olla kursis uuenduste ja muudatustega. AUTOSERDI üliäge meeskond koolitab ADR autojuhte ja annab neile väga tugevad teadmised. Lisaks ootame logistikute infopäevale kõiki neid, kes tunnevad, et vajavad ADRiga seonduva info täiendust ja meeldetuletust.

Ole kursis AUTOSERDI tegemistega!

AUTOSERDI ADR meeskond