Tõstukijuhi kool: Tööohutus tõstukiga töötamisel

16.03.2012

Tööõnnetused juhtuvad sageli olukordades, mis erinevad tavalisest töösituatsioonist. Seepärast peab arvesse võtma kõiki võimalikke ja isegi ebatõenäolisi olukordi, mis mingi töö sooritamisel võivad tekkida.

ÜLDNÕUDED:

Tõstukit tuleb kasutada asjakohaselt ja vastutustundlikult küllaldase ettevaatlikkusega.
Tõstukijuht ei tohi ise remontida tõstukit.
Tõstukile tuleb teha regulaarseid hooldustöid vastava väljaõppe saanud isiku poolt.

ENNE TÖÖD:

Kontrolli tõstuki korrasolekut enne tööleasumist.
Kõrvalda teel olevad takistused, ära sõida neist tõstukiga üle. Väldi ületamast tee ebatasasusi.
Jälgi läheduses viibivaid isikuid, et keegi neist ei satuks tõstuki aktiivsesse tööpiirkonda.
Veendu, et enne lasti tõstmist on tõstuk tõstevõimeliselt sobilik.
Asudes tööle laoruumi või müügisaali elektrilise kaubatõstukiga jälgi, et tõstuk ei ohustaks kaastöötajaid ega kliente. Kui ohtu ei ole võimalik vältida, siis katkestada töö.

TÖÖ AJAL:

Tõstukiga saab käsitleda ainult temale lubatud kaaluga laste.
Tõstuki tõstevõime suurendamiseks ei ole lubatud kasutada lisaraskusi vastukaaluks.
Tõstukit saab kasutada vaid nende tööde teostamiseks, millisteks on see mõeldud.
Vigastatud pakenditega laste ja kaubaaluseid ei tohi kasutada ja nende kaste teisaldada.
Enne lasti teisaldamist peab tõstukijuht veenduma sellest, et last on kindlalt ja tasakaalus alusel.
Ole ettevaatlik mittestandardse lastiga.
Keelatud on tõsta lasti kaldpinnal. Samuti on keelatud teha tõstukiga pöördeid ja liikuda põiksuunas.
Jälgi, et last on sellise stabiilsusega, et seda ei pea toetama tõstukijuht ega muud isikud.
Juhul kui tõstukijuhi nägemispiirkond ei ole piisav, peab kasutama juhendaja abi tõstetööde teostamisel.
Tõstukiga liikudes tuleb vältida järske pidurdusi või kiirendusi ning pöördeid.
Ühel alal koos teise tõstukiga töötades jälgige liikluseeskirju.
Hoia ohutut vahekaugust muude liiklejate suhtes.
Jälgi pidevalt ümbrust, eriti seal kus viibivad isikud ja võib olla takistusi.
Olge ettevaatlikud laes rippuvate valgustite, torude jms. läheduses töötamisel.
Püsi korrektselt tõstukil. Tõstukijuht peab keskenduma tehtavale tööle.
Tõstukiga liikudes pange tähele, et kahvlid ei ohustaks kedagi ega midagi.
Lastita liikumisel hoidke kahvlid võimalikult madalal, olenevalt tee profiilist ja takistustest.
Tõstukijuht peab olema teadlik tõstuki ja lasti summaarsest kaalust, et arvestada nõudmistega liikumisel rampidel, põrandatel ja sildadel.
Kallakul liigu aeglaselt ja ettevaatlikult.

PÄRAST TÖÖD:

Veendu, et tõstukist eemaldumisel asetseks tõstuk selliselt, et see ei segaks muid tegevusi.
Tõstukit ei tohi jätta treppide, ülekäikude, tuletõrjekappide, elektrikilpide juurdepääsuteedele ja mujale, kus see toimuvat segab.
Veendu, et tõstukit ei saaks kasutada kõrvalised isikud.
Tõmba peale käsipidur.
Lase kahvlid alla.

Pea meeles: tõstukiga võib töötada vaid eriväljaõppe saanud töötaja.

Allikas: www.estonian_warehouse.com