Saksamaa miinimumpalga tasumist juba kontrollitakse

18.05.2016

Saksamaa miinimumpalga tasumist juba kontrollitakse

Paljud transpordifirmad on kursis 8,5 eurose Saksamaa miinimum tunnipalga nõudega, mis kehtib ka Eesti autojuhtidele, kes Saksamaale või sealt kaupa toovad (transiidi suhtes on momendil nõue peatatud).

Teemas on ikkagi veel palju segast ja lahtisi otsi, mille arengutel hoiab silma peal nii ERAA kui ka meie ise. 

Kuid üks on nüüd selge – mitmed Eesti firmad on saanud Hauptzollamt Kielilt kirja, millega tuleb esitada kõik dokumendid ja tõendid, et antud miinimumtasu autojuhtidele arvestatakse. Dokumentide mitteesitamisel ähvardatakse kuni 30 000 eurose trahviga.

Siinkohal avaldan kirja, mis transpordifirma postkasti saabus. Kiri on saadetud inglise keeles, mille lasin ära tõlkida. 

—————————————kirja algus——————————————–

” Hauptzollamt Kiel

Aadress Hauptzollamt Kiel, PO Box 2380, 24022 Kiel

Teema             Miinimumtasu rakendamise seadus

Lugupeetud proua või härra,

Miinimumtasu seaduse § 1 kohaselt on alates 1. jaanuarist 2015 igal Saksamaal töötaval inimesel õigus saada miinimumtasu, milleks on praegu 8,50 eurot tunnis. Kohustus miinimumtasu maksta (miinimumtasu seaduse § 20) kehtib ka töötajate puhul, kellel on üksnes liikuv töö, kui nad töötavad Saksamaa territooriumil – isegi kui seda ainult lühidalt.

Kooskõlas teatamata töötamise järelevalve seaduse §-ga 2 et seq ning miinimumtasu seaduse §-ga 4 et seq teostan ülevaatust, et teha kindlaks, kas maksite oma töötajatele tasu, mis on vähemalt võrdväärne kehtiva seadusega sätestatud miinimumtasuga, selle perioodi kohta, mil kõnealused töötajad Saksamaal töötasid. Samuti, kas see tasu maksti välja hiljemalt töö tegemise kuule järgneva kuu viimasel pangapäeval (võrdluskohaks on Frankfurt).

Kuna miinimumtasu seaduse teatamiskohustus eranditult transiidis viibivate töötajate kohta on praegu peatatud ning samal ajal olete esitanud miinimumtasu teatamise määrusele vastava töökava, oletan, et Teie töötajad olid lähetatud peale- ja mahalaadimisega kabotaažvedudele või piiriülesele maanteetranspordile. Esitatud töökavas olete nimetanud asukohaks, kus soovite hoida üldise miinimumtasu maksmise tõestuseks vajalikke dokumente, Saksamaalt väljapoole jääva asukoha. Samuti kinnitasite, et vajadusel esitate tolliametile need dokumendid Saksamaal ja saksa keeles.

Viidates Teie kinnitusele töökavas, palun Teil miinimumtasu teatamise määruse §-i 2 ja §-i 3 kohaselt saata mulle perioodi 1. jaanuar 2016 kuni 29. veebruar 2016 dokumentatsioon, mis hõlmab Teie Saksamaale määratud töötajaid, kuupäevaks:

20. mai 2016

ning sisaldades:

  • töölepinguid
  • palgaarvestuslehti
  • töötasu maksmise tõendeid
  • tööajaarvestust
  • peale- ja mahalaadimise kohtade asutuste nimesid ja aadresse
  • kuude arveid „Toll Collectist“.

Ülevaatuse käigus kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult asjakohases õigusaktis nimetatud eesmärgil. Kui kontrolli käigus ei avastata õigusrikkumisi, ei säilitata ega töödelda andmeid muudel eesmärkidel.

Kaebuse esitamise õigus

Soovi korral võite kontrollikorraldusele esitada vastuväite. Vastuväide tuleb esitada ülalmainitud peatolliasutusele kirjalikult, elektrooniliselt või kontorisse kohale tulles, et teha avaldus, mis kirja pannakse.

Vastuväite esitamise periood on üks kuu, alates teatise kättesaamisele järgnevast päevast.

Kui teatis saadetakse tavalise postiteenusega (maksuseadustiku § 122 lg 2) või väljastusteateta tähtkirjaga (haldusteatiste kättetoimetamise seaduse § 4) loetakse maksuseadustiku ja halduslike teatiste üleandmise seaduse mõjualas teatis kättesaaduks kolmandal päeval – või juhul, kui teatis saadetakse Saksamaalt väljapoole, ühe kuu möödumisel – alates posti panemisele järgnevast päevast, v.a juhul, kui teatis ei ole kohale toimetatud või toimetatakse kohale hilisemal kuupäeval.

Kui teatis saadetakse väljastusteatega tähtkirjaga (haldusteatiste kättetoimetamise seaduse § 4 lg 2), tarnesertifikaadiga tähtkirjaga (haldusteatiste kättetoimetamise seaduse § 3) või kättesaamistõendiga tähtkirjaga (haldusteatiste kättetoimetamise seaduse § 5 et seq), siis loetakse kättesaamiskuupäevaks päeva, mil teatis üle antakse.

Hagi esitamine ei mõjuta vaidlustatud teatise täitmist, v.a juhul, kui peatolliasutus teatise täitmise peatab.

Pange tähele!

Ettevaatusabinõuna, juhime Teie tähelepanu tööandja kohustustele seoses kontrolliga (kohustus teha koostööd, kohustus esitada dokumendid, kohustus avalikustada teave). Kohustuste mitte täitmisel võib karistuseks olla 30 000-eurone rahatrahv.

Soovitan vormid täita Internetis, veendumaks, et kasutate kehtivaid teatise vorme, mis vastavad miinimumtasu seaduse §-le 16 ja miinimumtasu teatamise määruse §-le 2.

Austusega,”

————————————-kirja lõpp————————————— 

Saan niipalju öelda, et meie poole pöördusid ka transpordifirmad ja ma võtsin seejärel kõne Poolamaale, kus tegutseb autojuhtide töö- ja puhkeaja kontrollitarkvara tootja Inelo. Rääkisin nende koolitajaga pikalt sellest, kuidas ja milliseid nüansse Saksa “Zoll” arvestab ja kas ka päevarahasid võib tasu sisse arvestada. Kuna poolakaid endid on juba varem üsna hoogsalt kontrollitud, siis mõningane kogemus oli neil olemas. Samuti on TachoScani tootjal välja töötatud spetsiaalne moodul Saksamaa ja Norra töötasude automaatseks arvestamiseks ja arhiivipidamiseks digitaalse sõidumeeriku andmete põhjal. Praegu töötatakse välja Prantsusmaa tööaja arvestamise moodulit. Ma ei hakka siinkohal avalikult ühtegi soovitust töötasude arvestamisel andma, sest asi on ikka veel üsna segane ja ootame hoopis ära seniste kontrollide tulemused ja vaatame, kuidas neil läks. Seejärel saab selgema nägemuse, et mida siis ikkagi lõpuks saada tahetakse.

Kui aga kellegile on ka taoline kiri saadetud või soovite digitaalse sõidumeeriku andmetele tuginevat tööaja arvestuse moodulit rakendada või lihtsalt asja arutada, siis võtke minuga julgesti ühendust telefonil 5077332 või meiliaadressil lenno.poder@autosert.ee).  Kuna tegelen asjaga süvitsi, siis on igasugunegi info ja ka nõuanne teretulnud.

Lisan siia teema värskendamiseks ka mõned viited: