Kuidas Tööinspektsiooni kontroll enda kasuks pöörata?

17.04.2015

Kuidas Tööinspektsiooni kontroll enda kasuks pöörata?

 Tööinspektsioon on üks kontrollorgan, kellel on õigus ja ka kohustus transpordifirmasid kontrollida. Eelkõige huvitab neid autojuhtide töö- ja puhkeajaga seonduv. Kui inspektor on firmasse saatnud kirja, et ta soovib teie firmat külastada, siis on  see tavaliselt ehmatav ning paneb südame kontorirahval põksuma ja nii mõnigi veedab magamata ja ärevaid öid. Kontrollid toimuvad reaalselt ning on suur tõenäosus, et see jõuab lõpuks kõikidesse transpordifirmadesse.

Tööinspektsiooni kontroll on ettevõtte jaoks üldjuhul negatiivne kogemus, mitte tulemus, vaid kogu selle protsessi läbitegemine ja ettevalmistamine. Tulemus – vastupidi – võib olla hoopis väga positiivne. Aitan igapäevaselt transpordiettevõtetel inspektsiooni kontrollideks valmistuda ning omast kogemusest räägin, millist positiivset mõju Tööinspektsiooni kontroll tegelikult ettevõttele annab.

Kontrolli teavituskiri ettevõttesse

Tundub, et sel aastal on kontrollide teavitus- ja läbiviimise strateegia veidi muutunud. Kui varemalt lepiti kohe kokku kuupäev, millal inspektor külla tuleb, siis selle aasta alguses oli asi veidi teisiti. Umbes 100-le transpordiettevõttele üle Eesti saadeti veebruari alguses kiri – eelinfo järelevalvemenetluse kavandamisest, mille sisu on järgnev:

Austatud ettevõtja

Tööinspektsioon on kavandanud Teie ettevõttes 2015. aastal riiklikku järelevalve teostamise sõidukijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise üle. Kontroll teostatakse käesoleva aasta jooksul ning täiendavat teadet kontrolli toimumise aja kohta üldjuhul ei esitata.

Kontrolli käigus palume Teil esitada veoseveo või sõitjateveo loa alusel vedusid teostavate sõidukijuhtide tööaja ja sõidukite andmed.

 Kontrollimise ajal peavad järelevalve ametnikule olema kättesaadavad järgmised andmed:

 • kontrollile eelneva 12 kuu sõidukijuhtide tööaja nõuete täitmist tõendavad dokumendid, salvestuslehed/ digitaalse sõidumeeriku korral juhtide ja sõidukite andmed (originaalfailid);
 • tööaja korralduse dokumendid (tööajaarvestuse tabelid, tööajakavad ja –graafikud);
 • töö tegemise aluseks olevad lepingud (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping vms võlaõiguslik kokkulepe).

Ehk taktikaliselt on see üsnagi mõjuv, sest õhku jääb nn teadmatus, et millal siis kontroll ikkagi tegelikult tuleb. Positiivne on see, et antakse aega asjad korda teha ja dokumendid ette valmistada. Reaalselt on juba paljudel ettevõtetel, kes kirja said, kontroll pihta hakanud ja esimesed tulemused hakkavad selguma.

Milline on tegelik seis ettevõtetes?

Olgem ausad – enamjaolt pole asjad nii korras nagu võiks olla. Ei teata mida ja kuidas tuleb asju teha. Olen teinud selleteemalisi koolitusi ja näinud särasilmselt lahkuvaid inimesi, kes said koolituselt suuna kätte alustamaks autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomisega oma ettevõttes. Enamik neist alustavad sisuliselt täiesti nullist. Samas annab ka inspektsiooni kiri spikri ette: kontrolli ajal peavad olema esitada 12 kuu salvestuslehed, digitaalsed failid, väljatrükid, tööajagraafikud ja töölepingud. Seda pole palju.

Et vältida tohutult suurt töökoormust ja pinget enne kontrolli saabumist, siis tuleb töö- ja puhkeaja korraldusega järjepidevalt tegeleda ja asjad korras hoida – arhiveerida ja analüüsida.

Üks asi on andmete arhiveerimine, kuid teine asi on ikkagi see, et nendest andmetest saavad tööinspektorid info, kuidas on töö-, sõidu- ja puhkeaja reegleid ettevõttes järgitud. Arhiveerimisele lisaks tuleb tegelikust reeglite täitmisest omada kiiret ja head ülevaadet ning rikkumiste tekkimisel nendega kohe tegeleda. Rikkumiste korral on Tööinspektsioonil õigus teha ettekirjutus ja määrata sunniraha.

Kuidas kontroll enda kasuks pöörata?

Pea alati, kui TI kontroll on firmas lõppenud võib ettevõte leida end uuelt edasiarenenud tasemelt. Mis on muutunud? Loodud on autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem, mida varem organiseeritud kujul ei eksisteerinud. See kujutab endast:

 • järjepidevalt kogutavaid juhi tegevuste andmeid,
 • juhi töö-, sõidu ja puhkeaja analüüsi (digitaalsete andmete korral spetsiaalse analüüsitarkvaraga),
 • vajaliku dokumentatsiooni olemasolu (tööajagraafikud, andmete arhiiv)

See omakorda võimaldab saada suurepärast ülevaadet autojuhtide töö- ja puhkeaja ressursi kasutamisest ja võimalikest rikkumistest. Ettevõte saab nüüd seada endale konkreetsed tulemusele orienteeritud eesmärgid:

 • töö- ja puhkeaja ressursi efektiivsem ärakasutamine (et autojuht ja logistikud saaksid võtta maksimumi võimalikust ressursist), mis suurendab marsruutide planeerimise efektiivsust ja veo kasumlikkust
 • Kõrvalekaldumiste ja rikkumiste vähendamine – otsene mõju trahvide (trahviohu) vähenemise näol + stressi ja pinge langus
Töö- ja puhkeajaga pidev tegelemine paneb juhid huvi tundma

Töö- ja puhkeajaga pidev tegelemine paneb juhid huvi tundma

Kui ettevõttes on rakendatud korralikult toimiv töö- ja puhkeaja korralduse süsteem ja sellega tegeleb konkreetne inimene, siis äkitselt on märgata ka autojuhtide seas suuremat huvi oma töö-, sõidu- ja puhkeaja seisu kohta. Autojuhid sõna otseses mõttes saavad õppida oma vigadest. Varem ei tundnud keegi selle vastu erilist huvi ning peaasjalikult oli vastutus autojuhi õlul. Nüüd, kui ettevõte on loonud süsteemi ja olemas on näiteks Tachoscan töö- ja puhkeaja analüüsitarkvara, siis sellega on võimalik autojuhile visuaalselt puust ja punaseks selgeks teha rikkumise põhjused ja hiljem neid ära hoida. Lõplik vastutus rikkumiste ja sõidumeerikute vale kasutamise eest on ikkagi tööandjale pandud.

Autojuhtide töö- ja puhkeajaga seonduv tundub olevat tülikas kohustus nii autojuhtidele kui ka firmadele. Ometi me ei saa sellest ei üle ega ümber. Tööinspektsioon on öelnud, et nende kontrollide eesmärgiks ei ole niivõrd leida palju rikkumisi, vaid et ettevõtted asjaga süsteemselt tegeleksid.

Minu põhisõnum artikli lõppu on see, et kui teil veel ei ole, siis alustage autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomisega juba täna. Et toimiva süsteemi hüvedest osa saada ei pea ootama Tööinspektsiooni koputust uksele. Pealegi – see on töö, mis on põnev, arendav ja firmale ääretult kasulik.

Kui vajad nõu töö- ja puhkeaja korralduse küsimustes, siis võta julgelt ühendust telefonil 5077332 (Lenno Põder) või saada e-kiri: lenno.poder@autosert.ee

Nopped seadusandlusest – ettevõtte vastutus

Määrus 561/2006 artikkel 10

 • Punkt 2: Veoettevõtja korraldab autojuhtide töö nii, et juhid saavad kinni pidada sõidumeerikute kasutamisest ja töö- ja puhkeaja reeglitest. Veoettevõtja peab juhti nõuetekohaselt juhendama ja regulaarselt kontrollima sõidumeerikute kasutamist ja töö- ja puhkeaja reeglite täitmist.
 • Punkt 3: Veoettevõtja vastutab oma sõidukijuhtide rikkumiste eest ka juhul, kui rikkumine pandi toime mõne teise liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil
 • Punkt 4: Ettevõtjad, kaubasaatjad, ekspedeerijad, reisikorraldajad, peatöövõtjad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamise agentuurid tagavad, et lepinguliselt sätestatud ajakavad ei lähe vastuollu määrusega 561/2006 (töö-, sõidu- ja puhkeaeg)

Määrus 165/2014 artikkel 33

 • Punkt 1: Veoettevõtja vastutab selle eest, et tema juhid on saanud nõuetekohase väljaõppe ja juhised seoses digitaalse ja analoogsõidumeeriku nõuetekohase toimimisega, ta teostab korrapäraselt kontrolle, tagamaks et juhid kasutavad sõidumeerikut nõuetekohaselt, ning ei anna juhtidele mingeid otseseid ega kaudseid stiimuleid sõidumeeriku väärkasutamiseks.
 • Punkt 2: Veoettevõtja säilitab salvestuslehed ja väljatrükid kronoloogilises järjekorras ja loetaval kujul vähemalt aasta pärast nende kasutamist ning väljastab asjaomastele juhtidele nende taotluse korral koopiad.
 • Punkt 3: Veoettevõtja vastutab käesoleva määruse (sõidumeerikute kasutamine) rikkumiste eest, mille panevad toime tema juhid või tema käsutuses olevad juhid.

Eesti Liiklusseadus § 137 (al. 1.05.2015)

 (1) Vedude korraldamisel mootorsõidukiga, millel on mehaaniline või digitaalne sõidumeerik, peab tööandja:  
1) säilitama vähemalt 12 kuud juhi sõidu- ja puhkeaja salvestatud andmeid elektroonselt muutmata kujul või salvestuslehtedel, juhi allkirjastatud väljatrükkidena või ajutiselt mehaanilise sõidumeeriku kasutamise korral salvestuslehtedel;  
2) täitma juhi tööaja arvestuse dokumentide alalhoidmisel raamatupidamise seaduse § 12 nõudeid; (tööajagraafikud)  
3) tagama andmete regulaarse kopeerimise juhi kaardilt vähemalt 28 päeva ja sõidukist vähemalt 90 päeva järel. Mehaanilise sõidumeeriku kasutamise korral kogutakse 28 päeva järel salvestuslehed.