Euroopa Liidu Kohus – karistused 45-tunniste puhkeperioodide veetmise eest sõidukis on kooskõlas EL-i määrustega. Holland reageeris kohe.

07.01.2018

20. detsembril 2017 avaldati Euroopa Liidu Kohtu otsus, mis kinnitas, et juhid ei tohi regulaarseid iganädalasi puhkeperioode (45 h) sõiduki kabiinis veeta.

Vastusena Belgia ülemkohtust eelotsusele suunatud küsimusele (kohtuasi C 102/16) kinnitas kohus, et regulaarse iganädalase puhkuse sõidukis veetmise eest määratavad karistused on vastavuses määruse nr 561/2006/EÜ sätetega ning täitevasutused võivad neid trahve määrata.

Belgia tariifi kohaselt on trahv regulaarse iganädalase puhkuse sõidukis veetmise eest 1800 eurot.

Väljavõte kohtuotsusest:

“47   Sellega seoses tuleb tõdeda, et määrus nr 561/2006 ei sisalda küll ühtegi sätet, mis sõnaselgelt reguleeriks seda, kuidas sõidukijuht peab regulaarseid iganädalasi puhkeperioode veetma, kuid sellised kaalutlused, nagu on esitanud Vaditrans ja Eesti valitsus, ei saa siiski anda alust määruses sisalduvate, juhtide puhkeperioode reguleerivate imperatiivsete sätete täitmata jätmiseks, nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 62.”

“48   Kõiki neid kaalutlusi arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse nr 561/2006 artikli 8 lõikeid 6 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et juht ei või artikli 8 lõikes 6 silmas peetud regulaarseid iganädalasi puhkeperioode veeta oma sõidukis.“

Otsuse täisversiooni saab lugeda siit.

Holland juba reageeris Euroopa Liidu Kohtu teadaandele ning kuulutas ametlikult välja kontrollid ja karistused regulaarsete iganädalaste puhkeperioodide sõidukis veetmise eest.

Hollandi ametiasutus (ILT) andis juhtidele teada, et selline tegevus (45-tunnise puhkeaja veetmine kabiinis) on keelatud, ning informeeris neid võimalikest tagajärgedest. Sellel eesmärgil loodi spetsiaalne infovoldik (klõpsa pildil, et näha täisvaadet).

Siiani pole Hollandi võimud olnud kindlad, kas sõiduki kabiinis puhkamist võib määruse nr 561/2006/EÜ kehtivate sätete alusel keelata. Euroopa Liidu Kohtu otsus kinnitas, et selle keelu kehtestamine on lubatud. Hollandi tariifi kohaselt on trahv regulaarse iganädalase puhkuse veetmise eest sõiduki kabiinis 1500 eurot.

Tõlgitud Hollandi infovoldiku tekst:

Regulaarse iganädalase puhkeperioodi kehtestamine

Hollandi Inimkeskkonna ja Transpordi Inspektsioon kehtestab keelu regulaarse iganädalase puhkeperioodi veetmisele sõidukis.

Iganädalase 45-tunnise puhkeperioodi veetmine sõidukis on seadusega* keelatud. Selle keelu rikkumisega kaasneb 1500-eurone trahv. Teie tööandja vastutab selle sätte järgimise eest ning selle eest, et saaksite naasta firma tegevuskohta või et teil oleks sobivad võimalused puhkamiseks. Trahvi saamise ennetamiseks soovitab inspektsioon teil oma tööandjat sellest keelust informeerida – nii on neil võimalik sobivad meetmed kasutusele võtta.

* Määruse 561/2006 põhjal
Lisainfo saamiseks helistage +31 88 489 00 00″

Allikad: ERAA, TACHOSCAN

Lugupidamisega,