21.02.2022 sõiduki tagasitoomine, kabotaaži keeluaeg, kombineeritud transport – Mobiilsuspakett

20.02.2022

21.02.2022 sõiduki tagasitoomine, kabotaaži keeluaeg, kombineeritud transport – Mobiilsuspakett

21.02.2022 hakkab meie transpordiettevõtete jaoks kehtima kolm väga olulist uut reeglit:

 • Sõidukite Eestisse toomise kohutsus iga 8 nädala tagant;
 • 4-päevane keeluaeg samas riigis uue kabotaaži tegemiseks;
 • Igal riigil on õigus määrata kombineeritud vedude maanteeveoetapp kabotaažireeglite alla.

Need reeglimuudatused on olulised eelkõige Euroopa sisevedude ja sadamatest haagiste/konteinerite vedude teostajatele.

Sõidukite Eestisse toomise kohustus iga 8 nädala tagant

Direktiiviga 2020/1055 muudetakse EL-i määrust 1071/2009, mis reguleerib transpordifirma tegevust. Vastava määruse artikkel 5 asendatakse tervenisti uue sõnastusega, kuid meie jaoks kõige olulisem on järgmine punkt:

b) Ettevõtja peab korraldama oma sõidukipargi tegevust selliselt, et oleks tagatud ettevõtja käsutuses olevate rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate sõidukite tagasipöördumine ühte selles liikmesriigis asuvasse tegevuskohta vähemalt kaheksa nädala jooksul alates sealt lahkumisest;

Liikmesriigi all peetakse silmas seda asukohta, kus toimub transpordifirma tegelik juhtimine, tal on seal ruumid, kus paiknevad äridokumendid, veolepingud, sõidukite dokumendid, raamatupidamise dokumendid, personalidokumendid, juhtide lähetuse ja töö- ja puhkeaja dokumendid jne. Ühesõnaga kui on tegemist Eesti ettevõttega (veoluba Eestis), siis sõidukid peavad tagasi pöörduma Eestisse. Nii kurb kui see ka ei ole.

Neid ettevõtteid, keda sõidukite tagasitoomine puudutab on Eestis üsagi palju. Praktiliselt kõik firmad, kes tegelevad näiteks Euroopa sadamatest haagiste ja konteinerite laialiveoga. Enamik neist mõtleb praegu seda, kas kuidagi moodi on võimalik leida variant, et sõidukeid ikkagi ei peaks koju tooma. Puudub ju sellel punktil igasugunegi tervemõistuslik põhjendus arvestades Euroopa kliimapoliitikat ja transpordialast konkurentsi. Miks peaks sõiduk viibima Eestis?

Kuna vastav punkt on vaidlustatud kohtus, siis toob tulevik selgust, mis sellest edasi saab. Praegu aga tuleb sellega lihtsalt arvestada.

Teadmiseks:

 • Sõidukite kojutoomise nõue kehtib ka reisijateveole
 • 8-nädalane tsükkel hakkab tiksuma alates 21.02.2022. Ei ole vahet kui pikalt sõiduk eelnevalt oli Euroopas.

4-päevane keeluaeg samas riigis kabotaaži tegemisele

Direktiiviga 2020/1055 muudetakse kabotaaži reeglit,  mis on kirjeldatud määruses 1072/2009 artiklis 8.

Lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Vedajad ei tohi teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid samas liikmesriigis nelja päeva jooksul pärast nende poolt teostatud kabotaažveo lõppu selles liikmesriigis.“;

Oletame, et viimane kabotaažvedu toimus esmaspäeval, siis tohib jälle samas riigis kabotaažvedu teha alates laupäevast. Vahepeal võib teha erinevaid muid vedusid nagu kahepoolne vedu, Cross-trade või kabotaaž mõnes muus riigis. Kabotaaži tegemine selles samas riigis on 4 päeva jooksul keelatud.

Kombineeritud vedudele kabotaaži reeglid

Alates 21.02.2022 saavad EU liikmesriigid kehtestada kombineeritud vedude maismaa alg- või lõppetapile kabotaažveo reeglid. Sellest peavad riigid teatama komisjoni.

Mis on kombineeritud vedu?

Kombineeritud vedu koosneb maismaa ja laevatranspordist. Näiteks laaditakse haagis Eestis kaupa täis ja viiakse Paldiski sadamasse. Sealt suundub vaid haagis laevaga Saksamaa sadamasse. Saksamaal ootav Eesti veoauto võtab selle haagise sappa ja viib selle sihtkohta Saksamaal. Kombineeritud veo korral peab laevaetapi pikkus olema vähemalt 100 km.

Saksamaal teostatud maanteeveo etapp Eesti vedukiga ei lähe kabotaaži alla juhul, kui veose sihtkoht ei ole kaugemal kui 150 km raadiuses sadamast.  

Kui aga maismaa etapp Saksamaal ületab 150 km raadiuse sadamast, siis läheb see kabotaažveo alla ja rakenduvad kabotaažveo piirangud (7 päeva jooksul 3 kabotaažvedu, kusjuures peab olema sisse tulnud rahvusvahelise veoga jne).

Vedaja peab riikide nõudeid teadma

Meie transpordifirmad, kes teostavad Euroopa sadamatest konteinerite ja haagiste transporti, peavad nüüd hoolega jälgima, kas riik, kus ta tegutseb on kehtestanud kombineeritud veo maismaaetapile (150km/r) kabotaaži nõuded või mitte. Kui jah, siis tuleb arvestada järgmiste kabotaažveo nõuetega:

 • Enne kabotaažveo algust peab sõiduk riiki sisenema rahvusvahelise veoga,
 • Pärast rahvusvahelise veo lõppu avaneb võimalus teha seitsme päeva jooksul kolm kabotaažvedu,
 • Need kolm kabotaažvedu võib seitsme päeva jooksul teha kas ühes või mitmes liikmesriigis tingimusel, et kui sõiduk liigub tühjalt teise riiki saab ta selles riigist teha vaid ühe kabotaažveo kolme päeva jooksul.
 • Arvestama peab ka 4-päevase keeluajaga samas riigis uuesti kabotaaži tegemiseks.

Praeguseks on teadaolevalt kombineeritud vedudele kabotaažveo nõuded kehtestamas järgmised riigid:

 • Holland, Rootsi, Soome, Taani.

 Liikmesriigid võivad kehtestada ka 7-päevasest kabotaaži perioodist pikemat ajaperioodi ja 4-päevasest keeluajast lühemat perioodi. Seda peavad nad siis vastavalt komisjonile ja üldsusele teatavaks tegema.

Vaata ka:

Mobiilsuspakett jätkub

Transpordisektorit ootavad veel ees mõningased muudatused, mis tulenevad uutest Mobiilsuspaketi nõuetest. Nendeks on:

 • 21.05.2022 alates 2,5 tonnised kaubaveokid tegevusloa alla (rahvusvaheline transport). Sama reegel UK-s alates 21.02.2022!
 • 20.08.2023 – 01.07.2026 – Sõidumeerikute üleminek SMART 2 meerikutele (rahvusvaheline tranpsort)

Ja siis saab Mobiilsuspakett oma kuulsusrikka lõpu. Kas selle aja jooksul saab Mobiilsuspaketi tõttu lõpu ka mõni Eesti transpordifirma, seda näitab aeg…

Kokkuvõtteks

Loodetavasti, kui kõik need reeglid on ellu viidud, saab Euroopast parem paik, kus elada, kus ettevõtlikud inimesed tahavad luua transpordiärisid ja näevad selles perspektiivi, kus noored tahavad autojuhtideks hakata, sest see amet on nii atraktiivne ja võrdõiguslik. Keskkonnasäästlik elu- ja mõtteviis hakkab vohama ning konkurents transpordisektoris on õiglastel, võrdsetel ja mõistlikel alustel.

___________________________________________________
AUTOSERT KOMPETENTSIKESKUS on Eesti suurim kutseliste autojuhtide koolituskeskus. Meie peamisteks kompetentsideks, mida me pidevalt edasi arendame ja koolituste kaudu edastame, on:

 • autojuhi töö- ja puhkeaeg
 • digitaalne sõidumeerik
 • veoseohutus
 • ecodriving
 • liiklusohutus
 • tööohutus
 • mobiilsuspakett

Abistame transpordiettevõtteid ebaõiglaste trahvide lahendamisel ning kaitseme autojuhte oma pädevusvaldkondades. Investeerime pidevalt Autosert’i õppejõudude arengusse, uute õppemeetodite omandamisesse, kaasaegsesse õppetehnikasse ning kutseliste autojuhtide pealekasvu tekkimisse. 

Oled Autosert’i alati oodatud!

Heade soovidega