“12-päeva reegel” bussijuhtidele

19.04.2013

“12-päeva reegel” bussijuhtidele

Alates 4. juunist 2010 kehtivad rahvusvaheliste bussireiside juhtidele eeskirjad, mida tuntakse ka „12 päeva reeglina“. Selgitame seda reeglit veidi lähemalt.

Mis on „12 päeva reegel“?

Bussijuht võib ühel rahvusvahelisel bussireisil töötada 12 järjestikust päeva järgnevatel tingimustel:

 • tegu on ühe tervikliku reisiga, mitte liinireisiga
 • bussijuhil on vahetult enne reisi 45 tundi puhkeaega
 • bussijuhil on pärast 12 päevast reisi tavalisest pikem puhkeperiood
 • bussijuht järgib reisi jooksul igapäevaselt juba kehtivaid töö- ja puhkeaja nõudeid

Kuidas asi toimib?

Professionaalsed bussijuhid võivad töötada rahvusvahelisel reisil 12 järjestikust sõidupäeva, kui nad järgivad enne sõitu, sõidu ajal ja pärast sõitu järgnevaid tingimusi:

 • Enne 12 päevast reisi: Sul peab olema regulaarne nädalane puhkeperiood vähemalt45 tundi.
 • 12 päevase reisi jooksul: Sa pead töötama ühel terviklikul reisil (a’la giidiga bussireis). 
 • Sellest reisist 24 tundi pead Sina ja bussireisi reisijad viibima teises riigis, mitte selles, kus alustasite reisi.
 • Peale 12 päevast reisi: Sa pead võtma kaks iganädalast puhkeperioodi. Selleks on sul 2 võimalust:
 1. mõlemad on 45 tunnised perioodid
 2. üks puhkeperiood on 45 tundi ning teine on lühem, kuid mitte alla 24 tunni

Kui Sa valid teise variandi, siis lühendatud puhkeperioodi osa peab olema kompenseeritud hilisema puhkeajaga. See tähendab, et nn. üles-jäänud puhketunnid tuleb võtta välja iganädalasele või vähemalt 9-tunnisele puhkeperioodile lisatuna ning see peab olema välja võetud reisile järgnenud kolmanda nädala lõpuks.

Veendu, et Sul on sõidugraafik (Roheline vihik) ning vajalikud sõidulehed ja dokumendid kaasas, enne kui alustad 12 päevast sõiduperioodi.

Uued eeskirjad

Alates 1. jaanuarist 2014 lisandub 2 lisanõuet bussijuhtidele, kes teevad 12 päevaseid reise:

 1. Sinu sõiduk peab olema varustatud digitaalse sõidumeerikuga

 2. Kui Sinu sõiduaeg on ka kella 22:00 ja 06:00 vahel, peab reisil olema rohkem kui üks bussijuht või sa ei saa üksi sõita rohkem kui 3 järjestikust tundi.

Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:

„6a. Erandina lõikest 6 võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) määratletud üksikut rahvusvahelist sõitjate juhuvedu tegev juht lükata iganädalase puhkeaja edasi kuni 12 järjestikuseks 24-tunniseks ajavahemikuks alates eelmisest regulaarsest iganädalasest puhkeajast, tingimusel et:

 • teenus kestab vähemalt 24 järjestikust tundi liikmesriigis või kolmandas riigis, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse ja mis ei ole riik, kus vedu algas;
 • pärast erandi kasutamist võtab bussijuht:
  • kaks regulaarset iganädalast puhkeaega või
  • ühe regulaarse iganädalase puhkeaja ja ühe vähendatud iganädalase vähemalt 24-tunnise puhkeaja. Seejuures kompenseeritakse vähendatud puhkeaeg samaväärse katkestamata puhkeajaga, mis tuleb võtta enne erandiperioodile järgneva kolmanda nädala lõppu;
 • alates 1. jaanuarist 2014, kui sõiduk on varustatud sõidumeerikuga vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisale ja

 • alates 1. jaanuarist 2014, kui sõidukil on vedudel, mis toimuvad ajavahemikus 22.00 kuni 6.00, mitu juhti, või lühendatakse artiklis 7 osutatud sõiduaega 3 tunnile.

Komisjon jälgib hoolikalt selle erandi kasutamist, et tagada liiklusohutuse säilitamine väga rangetel tingimustel, ja kontrollib selleks eelkõige, et summaarne sõiduaeg erandiga kaetud perioodil ei oleks liiga pikk. Hiljemalt 4. detsembril 2012 koostab komisjon aruande, milles hinnatakse erandi tagajärgi liiklusohutuse ja sotsiaalsete aspektide seisukohast. Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks selles osas.

Vaata siit määruse 561/2006 tervikteksti.