Küsi oma küsimus

Miinimumpalk Hollandis

Miinimumpalk hollandis

Kõige olulisem

 • Miinimumpalk Hollandis kehtib alates 01.01.2017. Teavitamiskohustus alates 01.01.2018.
 • Miinimumpalga määr: al. 9,05 eur /tund (bruto). 
 • Miinimumpalk kehtib kabotaažile ja rahvusvahelistele vedudele.  Transiidile ei kehti.
 • Kohustus on määrata kontaktisik, kes praeguse info kohaselt võib olla ka inglise keelt kõnelev transpordifirma töötaja.
 • Dokumentatsiooni esitamise kohutsus on ainult kontrollijate päringu saamisel. 

Viimased uudised

Ametlik info ja viited

Täiendav info

Miinimumpalk Madalmaades: hetkeolukord (1. veebruar 2017)

Kaks uut seadust Madalmaades

 1. Alates 2016. aasta juunist on ELi töötajate lähetamise direktiiv ja jõustamisdirektiiv Madalmaades ühte seadusesse kokku pandud, nn WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU). Selleks kuupäevaks pidi iga Euroopa Liidu liikmesriik jõustamisdirektiivi oma riigisisesesse õigusesse üle võtma. Madalmaad on teinud seda õigeaegselt, kuid teavitussüsteem võetakse kasutusele kõige varem aasta jaanuaris.
 1. jaanuaril 2017 jõustus teine Hollandi seadus, nn “Wet Aanpak Schijnconstructies” (WAS). See seadus ei keskendu miinimumpalgale, vaid on suunatud näiliste konstruktsioonide vastu võitlemisele, tuues selleks sisse kaasvastutuse kontseptsiooni.

Mõlemad seadused kohalduvad samuti (osaliselt) välismaistele ettevõtjatele ja nende personalile, kui nad teostavad töid (vedusid) Madalmaades.

Millal ja kuidas kohaldub see välismaistele ettevõtjatele?

WagwEU kohaselt kohustuvad tööandjad, kes lähetavad oma töötajaid Madalmaadesse, maksma oma personalile Hollandi miinimumpalka. Kui aga asjaomases sektoris on kohaldatav Hollandi kollektiivtööleping (KTL), siis kehtivad kollektiivtöölepingu palgad. Hollandi transpordisektoris kehtib kollektiivtööleping, mis on siduv kõigile maanteeveoettevõtetele Madalmaades. Niikaua kui see KTL on siduv, peavad välismaised ettevõtjad võtma aluseks Hollandi KTL-i palgad. Kui KTL ei ole mingist hetkest enam siduv (st peale KTL-i kehtivusperioodi lõppemist ja uue KTL-i jõustumiseni), kehtib miinimumpalk.

Tänaseni on Hollandi sotsiaalministeerium siiski ette näinud, et töötajate lähetamise transpordidirektiiv kohaldub ainult kabotaaži korral. Kahepoolsete, kolmandate riikide ja transiiditehingute puhul ei kohaldu Hollandi KTL ega miinimumpalk. See tähendab, et tänase seisuga kohaldub Hollandi KTL ainult juhul, kui juhid teostavad vedu Madalmaades (kabotaaž).

Lisaks kohustuslikule palgale kohalduvad ka töötajate lähetamise direktiivi artiklis 3 sätestatud muud elemendid:

 • Maksimaalne tööaja pikkus ja minimaalsed puhkeajad;
 • Tasulise põhipuhkuse minimaalne pikkus;
 • Töötasu miinimummäärad, kaasa arvatud ületunnitöötasud; seda punkti ei kohaldata täiendavate tööandjapensioniskeemide suhtes;
 • ajutise tööjõu vahendamise tingimused, eelkõige vahendusettevõtete jaoks;
 • töötervishoid, -ohutus ja -hügieen;

rasedate või hiljuti sünnitanud naiste ning laste ja noorukite töötingimuste suhtes kohaldatavad kaitsemeetmed;

 • meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning muud diskrimineerimisvastased sätted.

Millise määra alusel toimub Madalmaadesse lähetatud töötajatele tasu maksmine?

Juhile tuleb maksta tasu transpordi KTL-i määra või Hollandi miinimumpalga määra kohaselt. KTL-i määr rahvusvahelisele juhile on 13,91 eurot brutotunnitasu ja miinimumpalga määr on 8,96 eurot brutotunnitasu.

Millal kehtib välismaistele maanteeveo ettevõtjatele Hollandi KTL-i standard-/miinimumpalk?

Töötajate lähetamise direktiivi kohaselt tähendab „lähetatud töötaja“ töötajat, kes piiratud ajavahemikul teostab oma tööd oma tavapärase töökoha asemel mingi teise liikmesriigi territooriumil. Kuna väljendit „piiratud ajavahemikul“ ei ole täpselt defineeritud, kohaldub Hollandi KTL-i standard juhul, kui vedu teostatakse Madalmaade territooriumil.

Tänaseni on Hollandi sotsiaalministeerium siiski ette näinud, et töötajate lähetamise transpordidirektiiv kohaldub ainult kabotaaži korral. Kahepoolsete, kolmandate riikide ja transiiditehingute puhul ei kohaldu Hollandi KTL ega miinimumpalk. See tähendab, et tänase seisuga kohaldub Hollandi KTL ainult juhul, kui juhid teostavad vedu Madalmaades (kabotaaž).

Hollandis on siiski käimas arutelu (samuti on käimas tähtis kohtuasi) selle üle, kas töötajate lähetamine peaks hõlmama ka rahvusvahelisi vedusid. See ei ole praegu veel selge, mis tähendab, et Hollandi seisukoht võib veel muutuda.

Milliseid kohustusi peavad tööandjad täitma

 1. 1. Ainult inspektsiooni taotlusel peavad ettevõtjad esitama kogu vajaliku teabe direktiivi 2014/67 korrektseks jõustamiseks.
 2. 2. Töökohas tuleb tagada järgmiste dokumentide kättesaadavus:
  Palgatõendid, kaasa arvatud tõend, et palk on juhile üle kantud, tööleping, tööaja ülevaated (perioodiks, mil juhid on Madalmaades töötanud), sotsiaalkindlustuse tõend. Dokumendid ei pea olema sõidukis, kuid see ei ole keelatud. Dokumente võib inspektsioonile edastada ka digitaalselt.
 3. 3. Tööandjad peavad oma personali ette teavitama sellest, kuhu, millal ja kes Madalmaades vedu teostab.
  Teatada tuleb ainult kabotaažitoimingutest. Madalmaades on asutamisel elektrooniline register juhtide teavitamiseks. See register on siiski alles ettevalmistamisel ja valmib 1. jaanuariks 2018. See tähendab, et sinnamaani võivad välismaised ettevõtjad loomulikult oma personali mitte teavitada.
 4. 4. Tööandja peab määrama kontaktisiku Madalmaades, kelle poole inspektsioon võib taotluste korral pöörduda.

Kohustused 1, 2 ja 4 on juba jõus ning tööandjat saab karistada, kui ta keeldub nõutud teabe esitamisest.

WagwEU rikkumise eest saab karistada rahatrahviga kuni 20 500 eurot iga rikkumise kohta.

Milliseid dokumente peavad ettevõtjad muudest riikidest kui Madalmaadest kättesaadavana hoidma?

Peamiselt asjaomased dokumendid, mis tõendavad, et juhile on makstud palka Hollandi KTL-i standardi kohaselt, näiteks palgatõendid, tõend, et palk on juhile üle kantud, tööleping, tööaja ülevaated (perioodiks, mil juhid on Madalmaades töötanud), sotsiaalkindlustuse tõend. Dokumendid ei pea olema sõidukis, kuid see ei ole keelatud. Dokumente võib inspektsioonile edastada ka digitaalselt.

Hollandi seadused ei sätesta dokumentide hollandi keelde tõlkimise kohustust.

Kas esindaja on vajalik?

Nimetada tuleb kontaktisik Madalmaades, kelle poole inspektsioon võib päringute korral pöörduda. On ettevõtja otsustada, keda ta tahab määrata, kuid kontaktisikul peab olema viivitamatu juurdepääs nõutavatele dokumentidele nagu palgatõendid, töölepingud jne.

Kes vastutab õiglase tasustamise eest (WAS/kaasvastutus)?

Algselt vastutab õiglase tasustamise eest tööandja. Kuid Hollandi WAS seadus näeb ette ahel-/kaasvastutuse, mis tähendab, et ka veose saatjat võib pidada vastutavaks, kui tööandja ei suuda täita palgastandardit, mida juhil on õigus saada. Hollandi inspektsioonid/täitevasutused võivad mõlemaid pooli vastutavaks pidada.
Hollandi inspektsiooni nõudel tuleb kõik dokumendid ja teave, mis tõendavad õiglase tasu maksmist, esitada inspektsioonile/täitevasutusele.

Kas juhtidele, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, kehtib samuti Hollandi seadusandlus?

Jah, aga ainult teatud ulatuses. Neil on kohustus esitada inspektsioonile kõik vajalikud dokumendid, mida inspektsioon kontrollida soovib (st kontroll, kas tegu on tõesti ettevõtjaga, mitte näilise füüsilisest isikust ettevõtjaga). Samamoodi tuleb ainult inspektsiooni nõudel need dokumendid inspektsioonile edastada, mida on võimalik teha ka digitaalselt. Kui elektrooniline teavitusregister on valmis, peavad ennast registreerima ka juhid, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad.

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

Ametikoolitus OÜ

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 507 7332, E-mail: info(at)autosert.ee