Kui sa juhid reisijateveo bussi või kaubaveokit, on sinu alatiseks reisikaaslaseks sõidumeerik, mis salvestab sinu tegemised vastavalt EL-i autojuhi töö- ja puhkeaja nõuetele (määrus 561/2006). Saa temaga hästi läbi! 

On olemas kahte tüüpi sõidumeerikuid: analoog- ja digitaalmeerikud. Digitaalne sõidumeerik salvestab elektrooniliselt nii sinu kui ka sõiduki andmed oma mälusse ja ka juhikaardile. Digimeerik asendab alates 1.st maist 2006 analoogmeerikut mis tähendab, et peale seda kuupäeva toodetud bussidel ja veokitel kasutatakse ainult digitaalset sõidumeerikut. Andmed, mis salvestatakse tuleb sõidumeerikust perioodiliselt allalaadida ettevõtte serverisse (arvutisse).

Analoogsõidumeerik on seade, mis salvestab samuti juhi tegevused spetsiaalselt ümmargusele salvestuslehele.

Mis on digitaalne sõidumeerik?

Digitaalse sõidumeeriku ülesandeks on salvestada autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja andmed meeriku mälusse ja ka pangakaardi suurusele plastikkaardile, mida kutsutakse juhikaardiks.

Veoettevõtted peavad perioodiliselt s.t vähemalt iga 90 päeva järel, salvestatud andmed digimeerikust (massmälust) allalaadima. Sama kehtib ka juhikaardi kohta, millelt tuleb andmed allalaadida vähemalt iga 28 kalendripäeva järel. Allalaetud informatsiooni järgi saab analüüsida, kas juht on järginud autojuhtidele kehtestatud töö- ja puhkeaja reegleid.

Digitaalne sõidumeerik asub sõiduki kabiinis juhi käeulatuses. See suudab salvestada vähemalt 12 kuu tegevuste andmeid sisaldades töö, sõidu ja puhkeperioode. Digimeerik salvestab ka info, mis on seotud meeriku riketega, meeriku manipuleerimisega, kiiruseületamise ja kalibreerimisega.

Digitaalne sõidumeerik edastab signaali spidomeetri seadmele, mida on selgelt näha juhi istmelt. Meerik saab omakorda signaali andurilt, mis tavaliselt asub sõiduki käigukastis.

Oluline on, et juht talitaks digitaalse sõidumeerikuga ümber käies teadlikult. Kaardi sisestamisel on võimalik manuaalselt juhikaardile sisestada viimasest kaardi väljavõtmisest kuni uuesti kaardi sisestamiseni kulunud aeg. Näteks, kui juht viibis 3 päeva kodus, siis selle aja saab ta juhikaardile manuaalselt puhkeajaks märkida. Siiski erinevad sõidumeerikud võimaldavad tagasiulatuvalt erinevaid perioode märkida. Oluline on ka see, et juht ei unustaks ööseks oma tegevust näteks tööaja peale. 

Kuidas on tagatud andmete turvalisus?

Turvalisuse huvides, sõidumeerik ja käigukastis olev liikumisandur on kodeeritud kui üks paar ning signaalid sensorist on kaitstud. Igasugune katse seadetes midagi muuta registreeritakse meeriku poolt. Kui kavatsetakse sensorit näiteks muuta, siis meerik saab sellest aru ja fikseerib selle kui süsteemi turvalisuse rikke. Neid andmeid on hiljem võimalik näha väljatrüki pealt või siis digitaalseid andmeid lugedes.

Juhil on ettenähtud kasutada ainult ühte juhikaarti. Mitte kunagi ei tohi kasutada teise isiku juhikaarti ega tohi anda oma kaarti teisele juhile kasutamiseks. Sõit teise isiku kaardiga liigitatakse kõige raskemate rikkumist kategooriasse!

Seadus ütleb, et sa pead juhikaarti kasutama alati, kui sa juhid digitaalse sõidumeerikuga sõidukit ning teostad EL-i määruse 561/2006 kohaseid vedusid. Kui sa sõidad ilma juhikaardita, siis digimeerikusüsteem ei peata sind sõidukiga sõitmast, kuid ta salvestab fakti, et sõidukit juhiti ilma kaardita. Jälg jääb maha. 

Sõit mitme juhiga

Digitaalsel sõidumeerikul on kaks juhikaardi sisestamise ava juhtudeks, kui sõidetakse kahe juhiga. Esimene juht (see, kes on roolis) peab oma kaardi sisestama alati avasse nr 1 ning teine juht (kaassõitja) peab oma juhikaardi sisestama samal ajal kaardiavasse nr 2. Kui juhid vahetavad kohti, siis tuleb digitaalses sõidumeerikus ringi tõsta ka juhikaardid.

Oluline on kasutada õigesti digitaalse sõidumeeriku menüünuppe, et salvestada oma tegevused korrektselt, eriti, mis puudutab vaheaegu, puhkeaega, muid töid ja valmisoleku aega.

Digitaalsel sõidumeerikul on olemas ka seadmesisene printer, mis võimaldab printida väljatrükke. Väljatrükkide tegemise vajadus võib tekkida, kui sa soovid oma andmeid vaadata, neid ettevõttesse viia või soovib neid vaadata kontrollorgan. Väljatrükkide tegemine igapäevaselt ei ole vajalik, neid tehakse vastavalt vajadusele. Väljatrüki asemel saab samu andmeid kuvada ka sõidumeeriku ekraanil.

Digitaalse sõidumeeriku kaardid

Sõidumeeriku kaart on digitaalses sõidumeerikus kasutamiseks mõeldud kiipkaart. Sõidumeeriku kaardid võimaldavad identifitseerida kaardi omaniku/valdaja ning salvestada ja säilitada andmeid.

Sõidumeeriku kaarte on nelja eri tüüpi:

 • Autojuhi kaart,
 • Kontrollija kaart,
 • Töökoja kaart,
 • Tööandja kaart.

 Autojuhi kaart

 

Autojuhi kaart võimaldab kindlaks teha juhi isiku ning selle abil on võimalik salvestada juhi töö- ja puhkeajaga seotud andmeid, samuti sõiduki kiirust ja läbisõitu. Autojuhi kaart väljastatakse kehtivusega 5 aastat.

Kontrollija kaart

 

Kontrollija kaardiga määratakse kindlaks järelevalvet teostav asutus ning sellega saab digitaalsesse sõidumeerikusse või autojuhi kaardile salvestatud andmeid lugeda, trükkida, kopeerida. Kontrollija kaart väljastatakse kehtivusega 5 aastat. Alates 01.07.2009.a väljastatakse kontrollija kaardid ilma valdaja pildi ning isiklike andmeteta.

Töökoja kaart

 

Töökoja kaart väljastatakse oma erialal pädevale ettevõtjale. Kaart võimaldab kindlaks teha ettevõtja poolt kaardi valdajaks määratud isiku. Kaart võimaldab digitaalset sõidumeerikut katsetada, tehniliselt kontrollida ja andmeid kopeerida. Töökoja kaart väljastatakse kehtivusega 1 aasta.

Tööandja kaart

 

Tööandja kaart on digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõiduki omanikule või tema esindajale väljaantud sõidumeeriku kaart. Kaart võimaldab kindlaks teha sõiduki omaniku ning kaardi abil saab omaniku või tema esindaja poolt lukustatud sõidumeerikusse juhi töö- ja puhkeajaga seotud salvestatud andmeid lugeda, trükkida ja kopeerida. Tööandja kaart väljastatakse kehtivusega 5 aastat. Alates 01.07.2009.a väljastatakse tööandja kaardid ilma valdaja pildi ning isiklike andmeteta.

Allikas: Maanteeameti kodulehekülg: http://www.mnt.ee/index.php?id=11280

Digitaalse sõidumeeriku kaartide taotlemine

Autojuhi kaardi esmakordne taotlemine

Digitaalse sõidumeeriku kaarte väljastab Eestis Maanteeamet

Autojuhi kaarti võib taotleda Eestis töötamise õigust omav füüsiline isik, kui:

 • tal on kehtiv juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on kohustuslik sõidumeeriku kasutamine. Kaarti ei saa taotleda isik, kellel on juhiluba ainult A- kategooria mootorsõiduki juhtimiseks.
 • tal ei ole kehtivat autojuhi kaarti (väljastatud mistahes riigis) ega töökoja kaarti.
 • tema alaline elukoht (koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed) on Eestis.

Esitatavad dokumendid:

 • Taotlus (täidetakse liiklusregistribüroos)
 • isikut tõendav dokument,
 • välismaalastel Eestis töötamise õigust tõendav dokument,
 • fotoboksi foto ja digitaalallkiri (mitte vanemad kui 3 aastat). Foto tehakse ning allkiri antakse liiklusregistri büroos.
 • kehtiv juhiluba (lubatud kõik kategooriad peale A),
 • tasutud on riigilõiv 47,93  eurot.

Töökoja kaardi esmakordne taotlemine

Töökoja kaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on  akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks. Eestis on selleks asutuseks SA Eesti Akrediteerimiskeskus www.eak.ee. Töökoja kaart taotletakse ettevõtjaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Valdaja alaline elukoht peab olema Eestis ning tal ei tohi olla sama töökoja nimel kehtivat töökoja kaarti ega autojuhi kaarti.

Esitatavad dokumendid:

 • Töökoja avaldus, milles on esitatud töökoja kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;isikut tõendav dokument ja töökoja esindamise õigust tõendav dokument;
 • fotoboksi foto ja digitaalallkiri (mitte vanemad kui 3 aastat). Foto tehakse ning allkiri antakse liiklusregistri büroos.
 • tasutud on riigilõiv 47,93  eurot iga taotletava kaardi eest.
 • juhul, kui Maanteeameti liiklusregistris puuduvad andmed töökoja tema erialal pädevaks tunnistamise kohta, siis tuleb need eelnevalt esitada Maanteeameti tehnoosakonnale.

Tööandja kaardi esmakordne taotlemine

Tööandja kaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik.

Esitatavad dokumendid:

 • Tööandja avaldus;
 • isikut tõendav dokument ja ettevõtja esindamise õigust tõendav dokument;
 • tasutud on riigilõiv 47,93  eurot iga taotletava kaardi eest.

Kontrollija kaardi esmakordne taotlemine

Kontrollija kaarti võib taotleda juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostav asutus.

 Esitatavad dokumendid:

 • Järelevalveasutuse avaldus;
 • isikut tõendav dokument ja järelevalvet teostava asutuse esindamise õigust tõendav dokument;
 • tasutud on riigilõiv 47,93  eurot iga taotletava kaardi eest. 

Digitaalse sõidumeeriku kaardi asendamine

Kaardi vargus, kaotus või hävimine

Kaardi kaotamise korral peab kaardi valdaja sellest kirjalikult teavitama Maanteeametit, välja arvatud juhul, kui isik on asunud elama teise liikmesriiki. Sellisel juhul tuleb Maanteeameti poolt väljastatud kaardi kaotusest teavitada elukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust.

Kaardi varguse korral peab kaardi valdaja teavitama juhtunust selle liikmesriigi õiguspädevat asutust, kus vargus toimus. Eestis on selleks õiguspädevaks asutuseks Maanteeamet.

Kaotatud, varastatud või hävinud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroole esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi kaotuse, varguse või hävimise kohta.

Asenduskaart väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast esitatatud andmete tuvastamist.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla kolme kuu.

Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis (vaata “Digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine”).

Kaardi leidmisel tuleb see tagastada Maanteeametile.

Kaardil on talitushäired

Talitushäiretega Eestis väljastatud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeametile esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi talitushäirete kohta. Lisaks tuleb esitada ka talitushäirega kaart.

Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis (vaata “Digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine”)

Maanteeamet annab viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist asenduskaardi.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla kolme kuu.

Allikas: Maanteeameti kodulehekülg: http://www.mnt.ee/index.php?id=11283 

Juhiaardi uuendamine

Uuendada saab Eestis väljastatud digitaalse sõidumeeriku kaarti. Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi uuendamine loetakse kaardi emakordseks väljastamiseks (vaata “Kaardi taotlemine”).

Kaardi, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, uuendamiseks tuleb esitada taotlus/avaldus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõppkuupäeva. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart enne uuendatava kaardi kehtivusaja lõppkuupäeva.

Taotluse kaardi uuendamiseks võib esitada kolm kuud enne aeguva kaardi kehtivusaja lõppemist. Uus kaart vormistatakse siis nii, et ta hakkab kehtima eelmise kaardi kehtivuse lõppkuupäevale järgneval päeval. Näiteks: aeguvale kaardile märgitud kehtivuse lõpp on 01.10.2011 ja uus kaart hakkab kehtima 02.10.2011). Seega teatud ajavahemikus on ka autojuhil käes kaks autojuhi kaarti, kuid kumbagi saab kasutada ainult nendele märgitud kehtivusaegadel.

Pärast kaardi kehtivuse lõppkuupäeva saabumist tuleb kehtetu kaart tagastada Maanteeameti regioonide liiklusregistri büroole.

Kaardi uuendamiseks  tuleb vastavalt uuendatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks aeguv kaart.

Uue kaardi väljastamine põhjusel, et on muutunud kaardile kantud administratiivandmed, loetakse kaardi vahetamiseks.

Kaardi vahetamiseks tuleb vastavalt vahetatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks vahetatav kaart.

Uus kaart väljastatakse samadeks tähtaegadeks nagu esmakordsel taotlemisel.

Allikas: Maanteeameti kodulehekülg: http://www.mnt.ee/index.php?id=11283

Tulekul koolitused

Täpsed kuupäevad on selgumisel. Anna oma soovist meile teada alloleva kontaktvormi kaudu või telli oma e-postile teavitused (paremal üleval).