Küsi oma küsimus

Ungari miinimumpalk

ungari miinimumpalk

Kõige olulisem

  • 29.10.2016: Ungari valitsus muutis oma 9. augustil avaldatud seisukohta ja avaldas, et transpordile antud seadus siiski ei kohaldu ning ettevõtted ei pea eelnevalt töötajaid lähetuseks registreerima.

Tõlge:

Mis puudutab teie päringut, siis teatame, et Ungari on üle võtnud direktiivi 2014/67/EL sätted töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ, sh artikli 9 lõike 1 alapunkti b täitmise osas, kuid transporti ei ole kõnealuste õigusaktide tekstis sõnaselgelt nimetatud.

Vaatamata sellele, et ülevõtmise sätted ei välista sõnaselgelt kõnealuste sätete kohaldamist transpordisektoris, ei kuulu autoveod (sh kabotaaž) Ungari hinnangul töötajate lähetamist käsitleva direktiivi kohaldamisalasse. Leiame, et töötajate lähetamist puudutavate nõuete kohaldamine transpordisektorile ei ole võimalik ega õige.

Seega juhtudel, kui sõiduk läbib Ungari territooriumi mis tahes tegevuseta, mida võiks käsitleda lähetamisena, äsja vastu võetud sätteid ei kohaldata. Lähetamise korral kohaldatakse töötajate suhtes aga kehtivaid eeskirju”.

Vanem info: 

  • (täiskoormusega töötavale) lähetatud töötajale makstakse alampalka 111 000 Ungari forinti kuus bruto, nädalas 25 500 Ungari forinti bruto, päevas 5110 Ungari forinti bruto, tunnis 639 Ungari forinti bruto ehk ligikaudu 2,06 eurot tunnis
  • Seadus kehtib rahvusvahelisele transpordile ja kabotaažile

Täiendav info ja viited

Lisainformatsioon

Lähetatud töötajaid puudutavad eeskirjad hakkasid kehtima 8. juulil 2016, kohustades kõiki välismaiseid ettevõtteid, mis osutavad teenuseid Ungari territooriumil, teatama töötajate lähetamisest 31. augustiks 2016.

Registreerimiseks käivitati spetsiaalne veebileht aadressil www.ommf.gov.hu.

Sel otstarbel hakkab toimima ka veebileht aadressil www.munka.hu (praegu ei saa seal veel registreerida).

Olulisim:

  • eeskirjad hõlmavad kõiki veoettevõtteid, mis osutavad teenuseid Ungari territooriumil, sõltumata sellest, kas tegemist on rahvusvaheliste või kabotaažvedudega;
  • vajalik on  esindaja Ungari territooriumil ehk kontaktisik (soovitavalt Ungari territooriumil viibiv), kes on võimeline ühes nõutud keeles (inglise, saksa, ungari) jagama teavet Poola ettevõtte kohta või korraldama suhtlust töötajaid lähetava ettevõtte ja Ungari riigiasutuste esindajate vahel;
  • (täiskoormusega töötavale) lähetatud töötajale makstaksealampalka 111 000 Ungari forinti kuus bruto, nädalas 25 500 Ungari forinti bruto, päevas 5110 Ungari forinti bruto, tunnis 639 Ungari forinti bruto ehk ligikaudu 2,06 eurot tunnis;
  • Ungari seaduse kohaselt, kui kontrolliasutus teeb kontrollimise käigus kindlaks, et välisriigi tööandja ei ole täitnud kehtestatud nõudeid või on esitanud teavitamisel mittetäielikku või ekslikku teavet, on ta kohustatud puudused kõrvaldama ning talle määratakse haldustrahv summas kuni 30 000 Ungari forinti. Trahvi võib määrata korduvalt.

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee