Küsi oma küsimus

Norra miinimumpalk

norra miinimumpalk

Kõige olulisem

 • Miinimumpalk Norras veoautojuhile- 185,50 NOK/tund / al. 01.07.2021
 • Miinimumpalk Norras bussijuhile – 174,12 NOK/tund / al. 01.17.2021
 • Seadus kehtib ainult kabotaažile ja kombineeritud veole.

Täiendav info ja viited

Kellele kehtib?

1.07.2015 kehtima hakanud Norra miinimumpalga seadus välisvedajate suhtes kehtib neile vedajatele, kes teostavad Norras kabotaaži või kombineeritud vedu.

Rahvusvahelisele veole seadus ei kehti.

Kuidas tööaega arvestatakse?

Autojuhtide tööaega arvestatakse vastavalt autojuhtide töö- ja puhkeaja seaduste järgi ja seda saab kontrollida sõidumeeriku järgi. Tööaeg on sõiduaeg pluss muud tööd ehk “rooli” ja “vasarate” summa kokku.

Lisainformatsioon (tõlgitud Norra broshüürist)

Kaupade autoveoga seotud kollektiivlepingute üldine rakendamine

Uued regulatsioonid jõustuvad alates 1. juulist 2015

Norra tööinspektsioon

Teabeleht

Kollektiivlepingute üldise rakendamise eesmärk on tagada välismaa sõidukijuhtidele Norra juhtidega võrdsed palga- ja töötingimused ning ennetada konkurentsi kahjustamist. Regulatsioonid võttis vastu Norra töötasukomisjon 11. mail 2015.

Üldise rakendamise kava näeb ette regulatsioonides kindlate palga- ja töötingimuste kehtestamise. See tähendab, et kõigil regulatsiooni kohaldamise alasse jääva ettevõtte töötajatel on õigus üldiselt rakendatavas kollektiivlepingus kehtestatud palga- ja töötingimustele.

Kaupade autoveoga seotud kollektiivlepingute üldisele rakendamisele kehtivad regulatsioonid kohalduvad kõigile Norras töötajatele. Norrast väljaspool asuva ettevõtte töötajale kohalduvad regulatsioonid juhtudel, kui sõidukijuht on lähetatud töötaja ning kaubavedu on kabotaaž- või kombineeritud vedu.

Kabotaažveo all on mõeldud kaupade autovedu, mis toimub täielikult Norras ja millele eelneb rahvusvaheline vedu Norra.

Kombineeritud veo all on mõeldud kaubavedu Norras, mis algab või lõpeb piiriülese raudtee- või meritsi veoga.

Kaubaveo sektori kollektiivlepingute üldise rakendamise otsusega kehtestas Norra töötasukomisjon miinimumpalga ja päevaraha sätte üldise rakendamise.

Kohustus tagada teave ja vastavus

Tellijad, töövõtjad ja tarnijad, kes sõlmivad lepingu alltöövõtjaga, on üldise rakendamise regulatsioonide kohaselt kohustatud tagama teabe palga ja töötingimuste kohta. Regulatsioonide kohaselt peab peatöövõtja tagama ka, et töövõtjate/alltöövõtjate töötajatele on tagatud üldise rakendamise regulatsioonidega kehtestatud palk ja töötingimused. Norra tööinspektsioon kontrollib, kas vastavuse tagamise kohustus on täidetud.

Palga solidaarvastutus

Üldise rakenduse regulatsioonid sätestavad palga ja puhkusetasu solidaarvastutuse (vt üldise rakendamise seaduse paragrahv 13). See tähendab, et alltöövõtjate töötajate palga ja puhkusetasu eest võivad vastutada ka töövõtjad ja alltöövõtjad.

Regulatsioonid nõuavad järgmist: 

Ulatus:

 • Regulatsioonid kehtivad kõigile töötajatele, kes teostavad kaupade autovedu sõiduvahendiga, mille kogukaal ületab 3,5 tonni.
 • Regulatsioonid kehtivad ka välismaalt lähetatud töötajatele (vt tekstikasti), kui tegemist on kabotaaž- või kombineeritud veoga.
 • Regulatsioonid ei kehti praktikantidele või isikutele, kes osalevad tööturuprogrammides.
 • Regulatsioonid ei kehti ettevõtte enda kaupade veole.

Palk:

 • Kõigile töötajatele, kellele regulatsioonid rakenduvad, kehtib miinimumtunnipalk 158,32 Norra krooni.

Päevaraha:

 • Kaubavedude puhul, mille puhul on vajalik ööbimine, makstakse päevaraha sel ajal ametivõimude kehtestatud maksuvaba päevaraha määrade alusel. Iga alustatud kaheksatunnise perioodi kohta makstakse üks kolmandik päevaraha määrast.

Vastutus:

 • Tööandja ja iga isik, kes haldab tööandja nimel regulatsioonide kehtivusalas tegutsevat ettevõtet, peab tagama regulatsioonide täitmise.
 • Pidage meeles ka teabe ja vastavuse tagamise kohustust.
 • Pidage meeles ka üldise rakendamise seaduse kohast palga ja puhkusetasu solidaarvastutust.

Lähetatud töötaja

Direktiiv 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta) kohustab Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riike kohaldama oma rahvuslikke täiendavaid palga- ja töötingimusi teistes liikmesriikides asutatud ettevõtete jaoks, juhuks kui need ettevõtted lähetavad oma töötajaid teostama ajutist teenust. Norra täiendavad töö- ja teenistusaja põhikirjasätted kehtivad ka lähetatud töötajatele. See kehtib muuhulgas tervisele, turvalisusele ja keskkonnale, aga ka palgale ja töötundidele.

 • Vaata töökeskkonnaseaduse paragrahve 1–7 ja 16. detsembri 2005 regulatsioone nr 1566 lähetatud töötajate kohta.

Regulatsioonide järgimise kontrollimine

Norra tööinspektsioon kontrollib üldise rakendamise regulatsioonide täitmist. Norra tööinspektsioonile tuleb tagada ligipääs kogu vajalikule teabele, hoolimata igasugusest saladuse hoidmise kohustusest. Norra tööinspektsioon väljastab korraldusi ja teeb kõiki otsuseid, mis on vajalikud üldise rakendamise regulatsioonide rakendamiseks. Norra tööinspektsioon võib regulatsioonide rikkumise eest määrata haldustrahve ja rikkumistest teavitada politseid.

Tööinspektsiooni infotelefon: 815 48 222

www.arbeidstilsynet.no

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

www.autosert.ee

www.tachoscan.ee

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee