Küsi oma küsimus

Austria miinimumpalk

miinimumpalk austrias

 07.06.2017  UUS vorm ZKO3-T ja tingimused transpordifirmadele – vaata siit

 Kõige olulisem

 • Miinimumpalk Austrias kehtib alates 01.01.2017
 • Veoautojuhtide min. töötasu: 9,40 – 10,50 eurot tunnis (bruto). Vaata tabelit allpool.
 • Ettevõte peab enne lähetust täitma elektrooniliselt lähetusteavituse ZKO3 T (Transport). Vorm kehtib max 6 kuud.
 • Renditööjõu korral tuleb koostada vorm ZKO4.
 • Esindajat Austrias olema ei pea.
 • Autojuhil peavad autos kaasas olema järgmised dokumendid:
  Lähetusteavitus ZKO3 T või ZKO4, mis võib olla ka elektroonilisel kujul autos saadaval
  Sotsiaalkindlustusdokument A1. Vaata siit täpsemalt…
  Tööleping või töölepingu tingimuste väljavõte saksa või inglise keeles
  Töötasu arvestamise ja maksmise dokumendid ei pea autos enam olema.
 • Seadus kehtib kabotaažile ja rahvusvahelisele transpordile. Transiidile ei kehti.

Viimased uudised

Ametlik info ja viited

Palgatabel

Kes on kohustatud teavituse esitama?

Välisfirmad /tööandjad (lähetajad) peavad teavitama Austria Keskset Kooskõlastusasutust (Zentrale Koordinationsstelle) Austriasse lähetatud töötajatest ENNE töötajate lähetuses tööle asumist. NB! Transpordivaldkonna mobiilsete töötajate puhul tuleb teavitus esitada ENNE Austria föderaalterritooriumile sisenemist. Teavituse esitamiseks tuleb kasutada spetsiaalselt transpordisektorile mõeldud vormi ZKO3-T. Vormi kehtivus on max 6 kuud. Renditööjõu korral tuleb kasutada vormi ZKO 4.

Kuidas lähetusteavituse vorm ZKO3-T esitatada?

Lähetusteavituse vorm ZKO3-T tuleb täita elektrooniliselt spetsiaalset vormi kasutades. Vormi täitmisel ja lõplikul kinnitamisel genereerub automaatselt Tehingu number (Your Transaction number), mis on salvestunud ka pdf. kujul tekkinud teavituse vormile. Pdf. kujul tekkinud fail ongi Töötaja Lähetusteavitus. Tehingu number peab kindlasti olema teavitustõendil peal. Pärast veebivormi täitmist ja lõplikku kinnitamist saadetakse vorm elektrooniliselt Austria ametivõimudele. Lähetusteavitust ei ole vaja eraldi saata e-maili, faxi või postiga. Tõend, millel puudub Tehingu number, ei ole kehtiv dokument ja sellised ei ole lubatud esitada ning autojuhile kaasa anda.

Töötaja Lähetuseteavituse pdf dokument tuleb välja printida ja see peab olema autojuhil kaasas või seda peab olema võimalik autojuhil autos viibides elektrooniliselt kontrollijale ette näidata – näiteks sülearvutis.

UUED TINGIMUSED alates 1.06.2017

Teavitusnõuded:

Üldine teave uute nõuete kohta:

Teavitamine piiriülestest transpordisektoriga seotud lähetustest Austriasse toimub alljärgnevalt:

 • summaarselt iga kuuekuulise perioodi kohta, sõltumata individuaalsete lähetuste arvust.
 • ZKO-3 vormi (raam-/kollektiivne teavitus) ei saa enam transpordisektori puhul kasutada; kasutada tohib ainult „summaarse teavituse“ vormi.
 • Teavitusinfo koosneb põhiliselt Austriasse lähetatud töötajate nimedest ning nende poolt kasutatavate sõidukite registreerimisnumbritest.
 • Kui nimetatud kuuekuulise perioodi jooksul lähetatakse või kasutatakse teavituses mitte nimetatud töötajaid või sõidukeid, tuleb ametivõime sellest teavitada.
 • Enam ei pea edastama varem nõutud andmeid, sh Austrias mitteasuva teenusepakkuja andmed ja isiku töökoht igal üksikjuhul.

Teavitus tuleb saata enne töö alustamist.

Austriast algavate ja seal lõppevate vedude puhul loetakse, et sõidukijuhid alustavad tööd Austria territooriumile sisenemise hetkest. Kabotaažvedude puhul piisab, kui teavitus saadetakse vahetult enne töö alustamist (nt enne laadimispunkti sõitmist).

Reisijateveo puhul loetakse, et sõidukijuht alustab tööd Austria territooriumile sisenemise hetkest.

Eelmiste teavituste jaoks salvestatud andmeid saab uutesse teavitustesse importida. See võib oluliselt vähendada teavitusvormide täitmisele kuluvat aega.

Enne 1. juunit 2017 saadetud ning veel kehtivad transpordisektori teavitused jäävad jõusse; kui pärast nende tähtaja lõppemist tuleb teha uus teavitus, siis see tehakse uute sätete kohaselt.

Transpordisektori teatised: sisulised ja vormilised nõuded:

Transpordisektori mobiilsete töötajate lähetamise teatised tuleb koostada rangelt kooskõlas selle jaotisega iga kord kuue kuu pikkuseks perioodiks ning need peavad sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • tööandja nimi ja aadress ning tegevusluba või ärivaldkond; KMKR number
 • ettevõtjat välisküsimustes esindama määratud isikute nimed ja aadressid
 • kui kontaktisikuks ei ole sõidukijuht: paragrahvi 23 kohaselt Austriasse lähetatud töötajate seast määratud kontaktisikute või paragrahvi 21 lõike 2 punkti 4 kohaselt Austrias asuvate ning pooli ametlikult esindama määratud isikute nimed ja aadressid
 • Transpordi teostamise perioodil Austriasse tõenäoliselt tööle saadetavate inimeste nimed, aadressid, sünnikuupäevad, rahvused, sotsiaalkindlustusnumbrid ning vastavad sotsiaalkindlustusasutused.
 • töötajate poolt kasutatavate sõidukite (sh maanteel/raudteel/vees) registreerimisnumbrid
 • igale töötajale Austria õigusega kooskõlas makstava töötasu summa ning tööandjaga töösuhte alustamise kuupäev
 • töö liik ja töötaja lähetamine, arvestades rakenduvat Austria kollektiivlepingut
 • Kui lähetatavate töötajate palkamiseks nõutakse tööandja asukohamaas ametlikku luba, siis loa andnud asutus ning loa identifitseerimiskood, väljastamiskuupäev ja kehtivusaeg või loa koopia

Tagasiulatuvatest muudatustest (nt töötaja, sõiduki registreerimisnumber) teavitatakse viivitamatult

Vorm:

ZKO vorm on kättesaadav Austria Föderaalse Rahandusministeeriumi veebilehel (www.bmf.gv.at).

Dokumentide kättesaadavuse tagamine ja esitamine:

Alljärgnevad dokumendid peavad olema kättesaadavad ja pärast inspektsiooni esitatavad:

 1. A1 sotsiaalkindlustuse dokument (selle väljastanud riigi keeles):

kui enne lähetust ei ole võimalik A1 dokumenti väljastada, siis avaldus A1 dokumendi väljastamiseks koos muude dokumentidega, mis tõendavad, et Austrias töötamise ajal on töötajal olemas sotsiaalkindlustus (saksa keeles). Sinna kuuluvad näiteks töötajale juba väljastatud A1 dokumendid, mis kinnitavad tema registreerimist sotsiaalkindlustusametis. Tõlge ei pea olema sertifitseeritud.

 1. Lähetusteatise koopia:

Mõnel juhul, näiteks kabotaažvedude puhul ei pruugi olla võimalik registreerimisdokumendi kättesaadavana hoidmine sõidukis ajagraafiku või tehniliste põhjuste tõttu; sellistel juhtudel peaks kättesaadav olema registreerimisel antud tehingu number või viitenumber.

 1. Maksedokumendid, mis näitavad, et miinimumpalk on töötajale Austrias töötamise eest reaalselt välja makstud

Maksedokumendid on alljärgnevad:

 • Tööleping või kirjalikud andmed töölepingu sisu kohta töötajate teavitamise direktiivi 91/533/EMÜ kohaselt;
 • Palgatõend, maksetõend või makse sooritamise tõend tööandja poolt
 • Makse kategoriseerimist puudutavad dokumendid (nt täienduskoolitus ning varasemad tööperioodid, kui need on kollektiivlepingu kohaselt olulised) ning
 • andmed iga lähetatud töötaja töötundide kohta

Palgaandmed peavad olema kättesaadaval saksa keeles või saksa keelde tõlgituna. Samuti võib kättesaadavana hoida töölepingu ingliskeelset varianti (või kirjalikke andmeid töölepingu sisu kohta kooskõlas töötajate teavitamise direktiiviga 91/533/EMÜ). Tõlge ei pea olema sertifitseeritud.

Maksetõend või makse sooritamise tõend võivad olla need väljastanud riigi keeles (st muus keeles kui saksa keel) tingimusel, et inspektor suudab makseperioodi, tasu suuruse ning tasu saaja selgelt tuvastada.

Andmeid töötatud tundide kohta võib koguda transpordisektoris harjumuspäraselt kasutatavate (analoogsete või digitaalsete) salvestusseadmete abil tingimusel, et salvestised näitavad töötunde, mille eest tuleb Austria kollektiivlepingu alusel tasu maksta. On võimalik, et tasu tuleb maksta lisaks sõidutundidele ka muude lisatundide eest.

 1. Kui töötaja lähetatakse EL liikmesriigist, kuid ta ei ole EL liikmesriigi kodanik, siis peab töötaja lähetavas riigis nõutava tööloa kabotaažvedusid tehes kättesaadavana hoidma.

Kui Horvaatia kodanikust töötaja lähetatakse EL liikmesriigist, siis peab töötaja kabotaažvedusid tehes lähetavas riigis nõutava tööloa kättesaadava hoidma.

Dokumentide kättesaadavuse tagamine ja esitamine: millistele töötajatele, kus ja mis kujul?

Üldised märkused:

Uute nõuete kohaselt on teatud dokumentide hoidmine sõidukis rangelt kohustuslik, samas kui teised dokumendid tuleb ametivõimudele esitada ainult inspektsiooni korral. Dokumendid peavad olema kättesaadavad nende töötajate puhul, kes käesolevalt Austrias transporditöid teevad. Dokumendid peavad asuma selles autos, millega töötaja sõidab ning need tuleb inspektsiooni asutustele ette näidata. Dokumendid võivad olla kas trükitud kujul või loetavate elektroonsete dokumentidena (mida saab ekraanilt vaadata); viimasel juhul peab nende vaatamise seade asuma Austria territooriumile sisenedes sõidukis. Kui teavet ei salvestata tehnilises seadmes (vaid näiteks välismaal asuvas serveris), peab andmetele inspektsiooni ajal ligipääs olema. Kui ligipääs puudub, siis loetakse, et andmed ei olnud kättesaadavad. Loetamatud elektroonsed andmed, näiteks USB-mälupulgal säilitatud andmed, ei vasta samuti nõuetele.

Millised dokumendid peavad lähetuse ajal kindlasti autos olemas olema:

 • Lähetuse teatise koopia
 • A1 sotisaalkindlustuse sertifikaat (või muu analoogne lubatud dokument selle asemel)
 • Tööleping / töölepingu tingimuste kirjeldus (Dienstzettel)
 • Andmed töötatud tundide kohta: andmed töötatud tundide kohta peavad olema inspektsiooni ajal kättesaadavad. Tegevuskohas toimuva inspektsiooni korral võivad maksuametid inspekteerida inspektsioonipäevale eelnenud 28 päeva töötunde.

Millised dokumendid tuleb inspektsiooni korral ametivõimudele esitada?

 • Palgatõend, maksetõend või makse sooritamise tõend tööandja poolt.
 • Makse kategoriseerimisega seotud dokumendid (nt täienduskoolitus ning varasemad tööperioodid, kui need on kollektiivlepingu kohaselt olulised).
 • Andmed iga lähetatud töötaja töötundide kohta. Isegi kui töötunde inspektsiooni käigus juba inspekteeriti, tuleb need nõudmisel maksuametile edastada.

Kuidas ja milliste perioodide kohta dokumente esitatakse?

 • Ülaltoodud dokumendid tuleb esitada maksuametile ainult nõudmisel, aga need peavad olema kättesaadavad. Dokumendid võib lasta tõlkida alles siis, kui ametivõimud neid nõuavad, kuid ka siis peab dokumendid õigeaegselt ning saksa keeles esitama.
 • Dokumendid tuleb esitada 14 kalendripäeva jooksul pärast selle kalendrikuu lõppu, mil inspekteerimine toimus. Kui maksedokumente selle perioodi jooksul maksuametile ei esitata või esitatakse ebatäielikult, loetakse, et dokumendid ei olnud kättesaadavad ning võidakse rakendada sanktsioone.
 • Maksedokumendid peab esitama selle kalendrikuu kohta, mille suhtes töötajat inspekteeriti ning kui töötaja töötas Austrias ka eelneval kuul, siis ka selle eelneva kuu kohta. Nõue, et maksedokumendid peavad katma kaht kalendrikuud, kehtestati sellepärast, et transpordisektori teavitusperioodi pikendati kuuele kuule ning teatud juhtudel ei pea lähetusest enam teavitama.

Trahvid

 • Lähetusteavituse ZKO3 esitamata jätmine – kuni 10 000 eur
 • Töötaja kindlustusdokumendi puudumine – kuni 10 000 eur
 • Palga maksmise ja töötasu arvestamise dokumentide esitamata jätmine – kuni 20 000 eur. Korduv rikkumine kuni 50 000 eur.

Soovid kiiret lisainfot või abi kontrolli ajal?

Kiire lisainfo või abi saamiseks võta meiega julgelt ühendust. Tegeleme miinimumpalga teemaga süvitsi ning meil on hea ülevaade sellest mis toimub. Aitame dokumentide koostamisel, kontrollidega suhtlemisel dokumentide esitamisel ja tööaja arvestuse pidamisel. Üldiselt anname kiiret tasuta nõu ja infot telefoni või meili teel, kuid vajadusel saame ka reaalselt teie jaoks midagi ära teha. 

Võta julgelt ühendust!

Lugupidamisega,

Lenno pilt (400x381)

Lenno Põder
tegevjuht / koolitaja
Tel: 5077332
E-post: lenno.poder(at)autosert.ee

Ametikoolitus OÜ

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee